Hulp bij vraagstukken ruimtelijke ordening

Hulp bij vraagstukken ruimtelijke ordening

NMF Limburg ondersteunt haar achterban graag bij problemen en vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Jouw probleem of vraag moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Hoe weet je nu of je bij de Natuur en Milieufederatie terecht kunt? Hiervoor is een beslisboom in het leven geroepen. Aan de hand hiervan kun je zelf nagaan of de milieufederatie de aangewezen partner is om hulp te vragen.

Beslisboom

Keuzes binnen de beslisboom zijn gebaseerd op:

  • de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling t.o.v. de Ecologische Hoofdstructuur (= P1-gebied). De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in heel Nederland. De EHS levert samen met de Natura 2000- gebieden een belangrijke bijdrage aan het behoud en de versterking van de ‘groene’ landschappen in ons land.
  • de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling t.o.v. de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (= P2- gebieden). Buiten de EHS-gebieden zijn zoekgebieden aangewezen voor de ontwikkeling van natuur-, bos- en landschapselementen. Veelal vindt natuurcompensatie plaats binnen de Provinciale Ontwikkelingszones Groen (de zogenoemde POG’s).
  • de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling t.o.v. veerkrachtige watersystemen (= P3-gebieden). Veerkrachtige watersystemen zijn gebieden waar water een belangrijke rol speelt, veelal de lager gelegen gebieden (o.a. rivierbed, beekdalen, uiterwaarden).

Wanneer krijg je ondersteuning van de Natuur en Milieufederatie?

  • NMF Limburg komt in actie en biedt ondersteuning indien (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden in P1-, P2- of P3-gebieden.
  • NMF Limburg komt in actie en biedt ondersteuning indien (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen niet in de genoemde P-gebieden liggen, maar wél grote invloed op hebben (bijv. via water, verkeer of luchtkwaliteit).
  • NMF Limburg komt niet in actie bij alle overige (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen.

Hulp nodig bij een probleem of vraag op het gebied van ruimtelijke ordening? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Sluit je aan met jouw organisatie en maak gebruik van ons uitgebreide netwerk en onze expertise. Samen voor een mooi en duurzaam Limburg.