Voorwoord nieuwsbrief april 2023

Ingekorven vleermuis kansloos in gevecht om de ruimte

Wij komen op voor natuur, landschap en milieu in Limburg. Dat weet u. De waarden van natuur en landschap zouden goed geborgd moeten zijn in wetten en planologische instrumenten zoals omgevingsvisies, bestemmingsplannen of verordeningen. Ruimtelijke ordening gaat immers over het zo goed mogelijk (her)gebruiken van de beschikbare ruimte in een gebied voor de samenleving. Hamvraag is vervolgens wat zo goed mogelijk is en wat wordt verstaan onder de samenleving.

27 april 2023

In ieder geval niet de Das en de Ingekorven Vleermuis. Die gaan met de recente uitspraak van de rechter foerageer- en leefgebied verliezen ten gunste van de bouw van een 17 ha grote logistieke doos in Echt-Susteren. 17 hectaren! U leest het goed.

En dat in een tijd waarin Limburg voor grote opgaven staat op het gebied van klimaat, biodiversiteit, stikstof en de transitie van de landbouw. Opgaven die stuk voor stuk ruimte vragen in het buitengebied. In een tijd waarin overheden het principe van ‘bodem en water is sturend’ omarmen. En daarmee feitelijk zeggend dat het door natuurlijke processen gevormde landschap sturend is voor wat ergens wel of niet passend is. En daarmee feitelijk zeggend dat milieufactoren (bodem, water en lucht) sturend zijn.

Ruimte is gelimiteerd. Niet alles kan overal. Een goede ruimtelijke ordening moet gebaseerd zijn op de lange termijn. Helaas constateren we nog te vaak dat de keuzes die gemaakt worden stoelen op korte termijn economisch gewin. Open onbebouwde landschappen verdwijnen daardoor in een rap tempo uit ons mooie Limburg. Open landschappen, die water bergen in de bodem, waar planten en bomen groeien, CO2 vastleggen en dieren zoals de Das en de Ingekorven Vleermuis leven of foerageren. Ruimtes die gelijktijdig benutbaar zijn om natuur te herstellen, nog meer zoet water te vast te houden of de transitie naar een duurzame landbouw mogelijk te maken.

Maar liefst 17 ha is daarvoor straks niet meer inzetbaar. In het geval van de casus Echt-Susteren is niet alleen de Ingekorven Vleermuis de dupe.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van april 2023.

Bekijk nieuwsbrief