Aanbeveling voor dassenmonitoring opgenomen in vergunningvoorschriften van zonnepark Venrays Broek

23 juni 2023

Aanbeveling voor dassenmonitoring opgenomen in vergunningvoorschriften van zonnepark Venrays Broek

De gemeente Venray heeft besloten om de aanbeveling van NMF Limburg met betrekking tot de monitoring van dassen op te nemen in de vergunningvoorschriften voor het zonnepark op de vuilstort Venrays Broek. Dit besluit volgt na het indienen van een zienswijze door NMF Limburg in juni van vorig jaar met betrekking tot het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Dassenmonitoring maakt tijdig ingrijpen mogelijk

Van de in totaal 11 ingediende zienswijzen is alleen die van NMF Limburg als gegrond verklaard en opgenomen in de vergunningvoorschriften. In de zienswijze gaven we aan dat in het ontwerp van het zonnepark goed rekening wordt gehouden met zowel landschappelijke als natuurlijke waarden, waaronder de aanwezigheid van een dassenburcht. De aanbeveling van NMF Limburg was om de dassenfamilie na voltooiing van het zonnepark te monitoren. De vergunning schrijft nu voor dat monitoring gedurende lange tijd zal plaatsvinden, zowel voorafgaand aan de bouw, tijdens de bouw, als minstens een seizoen na voltooiing en ingebruikname. Hierdoor kan tijdig worden ingegrepen, bijvoorbeeld door het verbeteren van het leefgebied of zelfs het aanbieden van een bijburcht in de directe omgeving.

Onderzoek effecten magnetisch veld

Daarnaast had NMF Limburg gevraagd de drempelwaarden te onderzoeken waarbij dieren elektrische stromen en/of magnetische velden opmerken en hun gedrag daarop aanpassen. Het kan namelijk zo zijn dat voor bepaalde diersoorten, waaronder de das, een zonnepark ongeschikt is als habitat. In reactie hierop gaf de gemeente aan dat het elektriciteitsnetwerk gebruikmaakt van zogenaamde Extreem Laagfrequente Elektromagnetische Velden (ELF), die bovendien worden afgeschermd door het gebruik van gecertificeerde kabels. Daarnaast blijft het magnetische veld gegenereerd door de omvormer ruim onder de blootstellingslimiet. Onderzoek van MilieuCentraal en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection toont aan dat het elektromagnetisch veld in en rond zonneparken ver onder de blootstellingslimiet van 0,4 microTesla blijft. Er is geen reden om nader onderzoek naar gezondheidseffecten bij mensen te verrichten. Voor dieren is de blootstellingslimiet niet bekend, maar er is vooralsnog geen aanwijzing dat dassen hinder ondervinden van het magnetische veld.

Met de opname van de aanbeveling voor dassenmonitoring en de beantwoording van de vragen omtrent elektrische stromen en magnetische velden, toont de gemeente Venray haar inzet om zorgvuldig om te gaan met de impact van het zonnepark op de natuurlijke omgeving. NMF Limburg waardeert deze stappen en blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het zonnepark Venrays Broek.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do