Bedenkingen tegen bestemming crosscircuit Venray

3 februari 2005

Bedenkingen tegen bestemming crosscircuit Venray

Gemeente heeft zwaar maatschappelijk belang niet aangetoond en onvoldoende onderzoek uitgevoerd

De Milieufederatie Limburg heeft bij de Provincie Limburg bedenkingen ingediend tegen het bestemmingsplan “buitengebied᾿ van de gemeente Venray. De gemeente heeft aan de locatie van het motorcrosscircuit de Peel de bestemming “dagrecreatieve doeleinden᾿ gegeven.

De betreffende percelen liggen in de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het opnemen van een recreatieve bestemming in de EHS mag alleen plaatsvinden wanneer er sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang. De gemeente heeft dit niet aangetoond en heeft onvoldoende gezocht naar alternatieve locaties. Daarnaast heeft er geen toets van luchtkwaliteit en geluid plaatsgevonden.

De Milieufederatie verzoekt de Provincie Limburg om niet accoord te gaan met het voorgestelde bestemmingsplan en de oude bestemming, natuur, in deze te handhaven.

Tags: