Meer steun provincie bij burgerinitiatieven windenergie

18 december 2012

Meer steun provincie bij burgerinitiatieven windenergie

Er is behoefte aan meer steun van de provincie bij burgerinitiatieven voor windenergie. Dat is de uitkomst van het door de Milieufederatie georganiseerde symposium windenergie in Roermond op 12 december jongstleden, waarbij zowel voor- als tegenstanders van windenergie aanwezig waren. De meeste aanwezige en bij de Milieufederatie Limburg aangesloten organisaties steunen windenergie in Limburg, zeker wanneer die energie met burgerinitiatieven tot stand komt. De Milieufederatie zal naar aanleiding van het resultaat van dit symposium de Provincie Limburg verzoeken steun te verlenen aan initiatieven vanuit de lokale bevolking.

De Provincie Limburg gaat in 2013 in het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) locaties aanwijzen waar in Limburg windmolenparken gerealiseerd kunnen worden. Zij doet dat onder meer op basis van resultaten van een Milieu Effect Rapportage (MER). Na een inspraakprocedure zal zij keuzes maken. De provincie wil minstens 120 MegaWatt (30 tot 40 windmolens) aan windenergie in Limburg realiseren om daarmee te voldoen aan landelijk gemaakte afspraken.

In februari moet het ontwerpplan klaar zijn en start de inspraak. Tijdens het symposium in Roermond bleek dat onder voorwaarden best ruimte te vinden is binnen de provincie.

Voor de omschakeling naar schone duurzame energie bestaat een breed maatschappelijk draagvlak. Voorstanders vinden het gebruik van fossiele energie duur en vervuilend. Deze nadelen kleven niet of veel minder aan energieopwekking met windmolens. Toch ervaart de Milieufederatie dat windturbines niet altijd door omwonenden met gejuich worden ontvangen. Dat geldt ook voor een groot deel van haar eigen achterban die zich bezighoudt met de bescherming van natuur en landschap in Limburg.

In Limburg komen weliswaar geen grote windmolenparken van meer dan 100 MegaWatt zoals in het noorden en westen van Nederland, maar wel is duidelijk dat niet iedere locatie in Limburg op sympathie van de achterban van de Milieufederatie of de lokale bevolking kan rekenen. Dat bleek onder meer uit de woorden van Pieter Caljé oud-voorzitter van de buurtraad Oud-Cabergh in Maastricht. Zijn buurt werd verrast door plannen waarin plotseling sprake was van grote windmolens met een masthoogte van meer dan 100 meter. Vragen over gezondheidseffecten van onder meer door deze molens veroorzaakt laagfrequent geluid werden aanvankelijk nauwelijks serieus genomen ondanks waarschuwingen van deskundigen van de Universiteit van Aalborg, Denemerken. Ook bleef een rapport over planschade voor de bewoners geheim.

Toch waren er ook andere geluiden: Jeroen Verbeek, landschapsarchitekt uit Gulpen pleit voor plaatsing langs grote langgerekte structuren, zoals ter hoogte van de Maasplassen langs het Julianakanaal. Daar bereik je visuele rust mee en benut je de eigen zeggingskracht van de molens. Want dat ze groot zijn en buiten de schaal van menig Limburgs landschap vallen, blijkt wel uit het plaatje waar de molens met de grootste kerk van Roermond zijn vergeleken. Cluster ze niet, aldus Verbeek, want dan verspargel je om het op zijn Duits te zeggen, het landschap.

Tijdens het symposium – waaraan iedereen die in windenergie geïnteresseerd is gratis kon deelnemen – wilde de Milieufederatie feiten en fictie van de effecten van windmolens helder krijgen. Dat is gelukt: vrijwel alle hinderaspecten zijn er aan bod gekomen. Ook werd duidelijk waarom windmolens in een aantal Friese dorpen wél door de bewoners worden omarmd. Jos Duindam van de Dorpsmolen Pingjum in Friesland vatte het zo samen: “Eigen varkens stinken niet”. Zijn 600 dorpsgenoten profiteren al jaren van hun dorpsmolens en hebben er onder meer een prachtig buurtcentrum aan overgehouden. Klachten over hun eigen molens hoor je in Friesland nauwelijks. Een reden voor een aantal aanwezigen in de zaal om wat van Limburg niet opnieuw na de kolenwinning een wingewest te maken, maar te trachten de windturbines die er moeten komen in eigen hand te houden en ten goed te laten komen aan lokale gemeenschappen. Dat oogstte in de zaal een warm applaus.

De Milieufederatie zal de belangrijkste resultaten als bijdrage aan de gedachtenvorming in een brief richting het provinciebestuur sturen. Zelf heeft zij ook baat bij de resultaten van dit symposium. Het Servicepunt HIER Opgewekt, dat is ondergebracht bij de Milieufederatie in Roermond, kan zo initiatiefnemers die lokaal met het opwekken van windenergie bezig zijn, nog beter ondersteunen.

Behoefte aan meer steun provincie bij burgerinitiatieven windenergie