Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Energie & klimaat 

Energie is nodig om te kunnen produceren, wonen en om ons te kunnen verplaatsen. Onze energievoorziening is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Het gebruik van de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van allerlei schadelijke stoffen naar de lucht. Dit heeft invloed op de luchtkwaliteit en ons klimaat. Om zowel politiek-economische redenen, alsook vanuit het oogpunt van milieu is het noodzakelijk dat een overschakeling gaat plaatsvinden naar alternatieve energiebronnen.

De Natuur en Milieufederatie Limburg wil een bijdrage leveren aan de omschakeling naar een duurzamere energievoorziening. Dat begint bij energie besparen, want elke behoefte aan energie die je kunt vermijden is winst. De benodigde energie moet zoveel mogelijk duurzaam opgewekt zijn. Moet er toch fossiele energie worden gebruikt: dan moet dat liefst worden gecompenseerd.

Verschillende door de NMF Limburg ondersteunde lokale energiecoƶperaties hebben in 2015 actief de installatie van zonnepanelen bij particulieren bevorderd. Dit heeft de toename van zonne-energie in Limburg positief beĆÆnvloed.

 

De federatie adviseert ook bij Limburgse initiatieven voor windenergie. Zij kijkt hierbij naar de effecten en gevolgen voor natuur en landschap. De NMF Limburg geeft liefst in een vroeg stadium advies op verzoek van een initiatiefnemer, zodat desinvesteringen kunnen worden voorkomen. In een aantal gevallen is in een later stadium van planvorming gereageerd.

 

In 2015 gaf de NMF Limburg tevens haar visie op de mogelijkheden voor geothermie in Noord- en Midden-Limburg. De bescherming van diepe grondwatervoorraden heeft daarbij prioriteit. Onder strenge voorwaarden is geothermie rondom Venlo toelaatbaar, mits de bestaande vaak onveilige boringen worden gesaneerd.

Thema's en projecten: