Dit zijn onze LPLG gebiedsvertegenwoordigers

23 februari 2023

Dit zijn onze LPLG gebiedsvertegenwoordigers

Begin maart gaan de gebiedsprocessen van start in het kader van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). Gemeenten, terreinbeheerders, het waterschap, de LLTB, de Natuur en Milieufederatie Limburg en andere relevante lokale partijen in vier regio’s (Zuid-Limburg, Meinweg, de Peel, Maasduinen) werken samen aan gebiedsplannen. Onze gebiedsvertegenwoordigers spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Want dankzij hun vrijwillige inzet kunnen we het belang van ruimtelijke kwaliteit, natuurkwaliteit, leefbaarheid en milieu goed op de kaart zetten. Dit met oog voor de diversiteit aan landschapstypen in onze provincie.

De provincie Limburg neemt de gebiedsplannen uiteindelijk als basis voor een bod aan de landelijke overheid. Hierin geeft de provincie aan hoe ze de vastgestelde doelen voor Natuur (waaronder stikstof), Water en Klimaat gaat bereiken in 2030 en daarna.

Hieronder stellen we onze gebiedsvertegenwoordigers per regio aan je voor.

Regio Zuid-Limburg

Naam: Peter Visser
Achterban organisatie: Stichting Natuurlijk Geuldal

Over Peter
Begaan met de natuur, het landschap en de leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Er gaat nog te veel verloren, beschermingsmaatregelen werken niet.

 • Lees meer over Peter
  Drijfveren
  Elke activiteit die bijdraagt aan bescherming is waardevol.

  Inbreng
  Vooral inzetten op betere beschermingsregels.

  Doel
  Herstel van de waarden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg waarbijde agrarische ondernemers een renderend bedrijf kunnen runnen.

 

Naam: Cor Hanssen
Achterban organisatie: Stichting Natuurlijk Geuldal

Over Cor
Begaan met het Limburgs landschap met haar unieke natuur- en landschapswaarden als leefomgeving voor haar inwoners. En voorvechter van serieuze burgerparticipatie in beslissingen aangaande onze leefomgeving. Dat doe ik ook als burgerraadslid in mijn woongemeente Eijsden-Margraten.

 • Lees meer over Cor
  Drijfveren
  De druk op ons landschap blijft hoog, met veel vaak concurrerende belangen die allemaal strijden om een stukje van de beschikbare ruimte. De meeste belangen worden behartigd door professionele en goed georganiseerde belangenvertegenwoordigers. Landschap en natuur hebben veel minder stem en stemmen, zodat hun belangen vaak ondergesneeuwd dreigen te raken. Daarom wil ik mijn stem daarvoor inzetten, vooral nu op korte termijn allerlei zaken voor de lange termijn vastgetimmerd gaan worden in de nieuwe Omgevingswet. Alles wat nu niet of niet goed wordt geregeld zal voor een lange tijd zo gaan blijven.

  Inbreng
  Kennis van het bestuurlijke reilen en zeilen in met name de gemeente Eijsden-Margraten, naast een achtergrond in (tropische) landbouw, sociale bosbouw en plattelandsontwikkeling en een leven lang ervaring in projecten en programma’s op dit gebied. En tijd en capaciteit om relevante dossiers door te werken en daar de belangrijke punten uit te ziften.

  Doel
  Dat de beoogde plannen dusdanig goed in elkaar zitten dat de gezamenlijk afgesproken doelen en uitkomsten ook daadwerkelijk behaald kunnen worden, zonder dat er bij voorbaat achterdeurtjes, geitenpaadjes en ontsnappingsclausules worden ingebouwd die het voor belanghebbenden mogelijk maken zich alsnog aan de gemaakte afspraken te onttrekken.

 

Naam: Oscar Toebosch
Achterban organisatie: Vereniging Natuurbeheer Keerberg

Over Oscar
53 jaar, woonachtig in het Heuvelland. Geboren in Midden-Limburg. Werkzaam als zelfstandig consultant op het gebied van strategie, governance en MVO. En als partner in een onderzoeksbureau naar het functioneren van raden van commissarissen en besturen.

 • Lees meer over Oscar
  Drijfveren
  De conditie van onze natuurlijke leefomgeving neemt af. Niet alleen in de Amazone en in Chinese miljoenensteden, maar ook bij ons thuis, in ons eigen Limburg. Die afname is in het bestaan van onze aarde nog nooit zo sterk geweest als nu, in de periode waarin u en ik leven. Ondanks de hedendaagse kennis en ons vermogen om te produceren en ons te organiseren, leven we niet in balans met onze eigen leefomgeving. We hebben een systeemverandering nodig om die balans te herstellen. Het is geen gemakkelijke opgave. Die vergt een langjarige transitie die waarschijnlijk generaties duurt, maar wij nu onomkeerbaar moeten inzetten. Dat is mogelijk. Het start met een primaire focus op bodem, water en lucht, en daarmee op klimaat, biodiversiteit en dus leefbaarheid. Vertrouwen in elkaar, erkenning van wetenschap, stabiliteit van afspraken, uithoudingsvermogen en oog voor gevolgen zijn nodig om het pad samen af te lopen. De beperkte beweegruimte voor diverse betrokkenen maakt dat uitdagend: voor de agrariër, die producten afzet in een internationale markt, voor de inwoner, die zorgen heeft over inkomen en betaalbaarheid, en daarmee ook voor de politiek bestuurder, die de volgende verkiezing wil halen en staat voor zijn/haar eigen lokale gemeenschap en gebied. Ondanks alle zorgen op korte termijn, moeten we samenwerken aan onze existentiële opgave op lange termijn: het behoud van een duurzaam gezonde natuurlijke leefomgeving. We kunnen dat samen, maar moeten daarvoor over onze korte termijn belangen kijken. In onze zorgen en verantwoordelijkheid zit juist onze kracht. Alleen: hoe bouwen we samen aan een robuuste, structurele verandering? Hieraan wil ik een bijdrage leveren namens de natuur, die zelf geen stem heeft.

  Inbreng
  Eerst voor de duidelijkheid: ik ben geen ecoloog of stikstofexpert en zeker niet inhoudelijk kundig om zelf een oordeel te geven over de beste totaaloplossing. Wel wil ik als geïnteresseerde en natuurminnende burger een bijdrage leveren aan het inzetten van de systeemverandering die nodig is. Ik hoop dat mijn werkervaring in sturing, begeleiding en bewaking van complexe veranderprocessen daarbij goed van pas komt.

  Doel
  Een natuurrijk en leefbaar Limburg voor de volgende generaties, die met trots kunnen terugkijken op de wending die hun voorouders uiteindelijk in het begin van de 21e eeuw samen ingezet hebben.

 

Naam: Lee Vos
Achterban organisatie: Bond Heemschut, Commissie Limburg

Over Lee
Lee Vos, geboren en getogen in Born. Woonplaats Rott, Vijlen/Vaals. In 1975 afgestudeerd als ing. bosbouw, landschapsbouw, ecologie/rentmeester. Vervolgens werkzaam als districtsbeheerder/rentmeester in Limburg bij Vereniging Natuurmonumenten. Sinds 1985 lid Bond Heemschut, Commissie Limburg. Namens de terrein beherende organisaties en NMF Limburg was ik o.a. lid van de landinrichtingscommissies Weert Stramproy, Land van Thorn, Stevol en Centraal Plateau.

 • Lees meer over Lee
  Drijfveren
  Heb biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit van onze Limburgse natuur en landschappen sinds 1975 enorm zien afnemen. Ondanks alle goede bedoelingen van Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, NMF Limburg en de vele natuur-, milieu- en heemkunde verenigingen en clubs.
  Wil mijn kennis en ervaring, samen met anderen inzetten om deze neerwaartse lijn in een voor natuur, landschap, werk- woon- en leefomgeving in positieve richting om te buigen.
  Het Nationaal en het Limburgs Programma Landelijk Gebied (NPLG en LPLG) moeten we met z’n allen met beide handen aangrijpen om het tij eindelijk te keren.
  Ook vind ik het belangrijk dat alle organisaties op het gebied van natuur, landschap, milieu, heemkunde en cultuurhistorie eindelijk eens de handen echt gezamenlijk en duurzaam in elkaar slaan. Daarom wil ik in ons Nationaal Landschap Zuid-Limburg al deze organisaties en clubs in een soort Alliantie of platform samenbrengen om gezamenlijk met een mond onze boodschappen duidelijk te maken. Een Alliantie waarbij iedere organisatie die zich aansluit haar zelfstandigheid behoudt. Zo’n samenwerkingsverband kan dan ook als loket en vraagbaak voor georganiseerde bewonersgroepen, dorps- en kern overleggen dienen. Zoals bijvoorbeeld Trefpunt Groen Eindhoven (TGE).

  Inbreng
  Mijn kracht zit in een 45 jaar opbouw van kennis en ervaring en van een uitgebreid provincie breed netwerk.

  Doel

  • Duurzame afronding van en de verbinding tussen de vele Natura2000 en overige natuur-gebieden.
  • Bevorderen van duurzaam herstel en inrichting van ons waardevolle cultuurlandschap zodat deze herberg plaats kan bieden aan en bestand is tegen uitdagingen van de toekomst zoals energietransitie, klimaatadaptatie en bijvoorbeeld woningbouw.
  • Bevorderen van circulaire, natuur inclusieve kringlooplandbouw.
  • Watersystemen die kwantitatief en kwalitatief een garantie voor de toekomst betekenen.
  • Het op gang brengen van een bewustwordingsproces onder burgers, bestuurders, ondernemers recreanten en toeristen.

 

Regio Meinweg

Naam: Ap Woudstra
Achterban organisatie: Stichting Voedselbos Roerdalen

Over Ap
Ben sinds vele jaren actief in de gebiedsgerichte (natuur)ontwikkeling van het hele Flinke Ven te Herkenbosch. Sinds 2020 in de rol van voorzitter Stichting Voedselbos Roerdalen. We stichten en beheren in het gebied een voedselbos, het Voedselbos Flinke Ven.

 • Lees meer over Ap
  Drijfveren
  Er is niets belangrijker dan je onmiddellijke leefomgeving; als je die omgeving ziet verslechteren komt je in actie. Invloed kan je alleen verwerven door ‘je nek uit te steken’, er is geen andere weg. Nederland zit op slot, er is een giga omschakeling nodig om te komen tot een verantwoorde leefomgeving, die staat nu op alle manier onder grote druk, daar wil ik graag in meedenken om dat proces, dat van eminent belang is voor de toekomst, goed te laten landen. De plannen raken uiteraard ook ons gebied en onze doelstellingen.

  Inbreng
  Kennis van de omgeving, kennis van flora en fauna, betrokkenheid, netwerk, draagvlak en altijd bereid om welwillend en constructief bij te dragen aan de grote impact die deze NPLG transitie veroorzaakt, op naar een duurzame leefomgeving, in de breedste zin van het woord.

  Doel
  De eeuwige wij/zij discussie de wereld uit helpen, we hebben allen een gezamenlijke leefomgeving, als die op orde en gezond is dan is ons gezamenlijke (toekomstige) welzijn gegarandeerd. Er zijn geen 2 of meerdere ‘kampen’, die polarisatie is een verkeerde, gecreëerde ‘mindset’. Er kan maar en doel zijn: een gezonde leefomgeving waarin ieder tot zijn recht kan komen: mens, dier en plant.

 

Naam: Cor de Visser
Achterban organisatie: Lid van vrijwel elke natuurorganisatie in Nederland en Limburg, lid van de raadsadviescommissie en de werkgroep duurzaamheid van de gemeente Roerdalen.

Over Cor
Een gepassioneerd voorstander van extra natuur, duurzaamheid en bewustzijnsontwikkeling. Ik leef sinds 2003 energieneutraal met uitzondering van mijn benzineauto. Mijn grondstuk (ong. 7 ha. staat voor het allergrootste deel in het teken van biodiversiteitsbevordering. Voedselbosachtig met grote vijverpartijen en bloemenweides.

 • Lees meer over Cor
  Drijfveren
  In de 40 jaar dat ik hier (midden in landbouwgebied) woon heb ik de natuurwaarde van het landschap direct om mij heen met sprongen achteruit zien gaan. Eigenlijk is er inmiddels sprake van voedselproductie met chemische middelen in de open lucht op praktisch dode grond waar voor flora nul en fauna nauwelijks nog plaats is. Dat geldt helaas ook voor de rest van Midden-Limburg. Het is nu of nooit. De mythe meer meer meer economie/geld/welvaart is de toekomst, moet van tafel.

  Inbreng
  Ik heb een gedegen kennis van hoe natuurlijke processen op moeder aarde functioneren. Heb een brede achterban van eveneens gepassioneerde natuurkenners en een persoonlijke drive om meer te betekenen voor de transitie naar een duurzaam bestaan. Ik geef gevraagd maar ook ongevraagd advies over verduurzaming met zonnepanelen, warmtepompen isolatie e.d. maar ook over biologisch tuinieren.

  Doel
  Ik ben een realist met idealen. Ik besef dat er in elke verandering compromissen gesloten moeten worden. Daarom hoop ik dat ik kan meewerken aan een hoogkwalitatieve, haalbare bijdrage vanuit NMF Limburg. Dat die voor het publiek – de kiezers en degenen die de kosten moeten opbrengen – goed is uit te leggen. Dat versterkt onze positie in het debat en of de onderhandelingen die op provinciaal niveau gevoerd zullen gaan worden. Zonder draagvlak geen succes. Dat blijkt telkens weer.

 

Regio de Peel

Naam: Sjaak Sluiters
Achterban organisatie: Werkgroep Walkro

Over Sjaak
Ik woon in Blitterswijck en heb 31 jaar als opbouwwerker in de kleine kernen van de Peelregio gewerkt. In 2021 ben ik met pensioen gegaan.

 • Lees meer over Sjaak
  Drijfveren
  De ervaring leert mij dat maatschappelijke thema’s het beste uitgewerkt kunnen worden in processen van onderop. Zo ook de aanpak van de klimaatcrisis. In de regio zit veel relevante kennis.

  Inbreng
  Ik heb kennis van het gebied, de belangrijke leefbaarheidsthema’s en de verschillende belangen die spelen in de Peelregio.

  Doel
  De Peelregio is een van de gebieden met een immense kloof tussen bedreigde natuurgebieden en bedrijfsactiviteiten met stikstofemmissies. Mijn uitdaging zit er in om bij te dragen aan kansrijke perspectieven voor inwoners, ondernemers en natuur.

 

Naam: Wim van Opbergen
Achterban organisatie: Werkgroep Behoud de Peel

Over Wim
Voorzitter Werkgroep Behoud de Peel.

 • Lees meer over Wim
  Drijfveren
  Deze integrale aanpak is en belangrijke kans om de toestand van de natuur en het milieu te verbeteren.

  Inbreng
  Kennis op gebied van stikstof en water, kennis in procedures (‘stok achter de deur’ in dit proces) en veel ervaring met diverse eerdere gebiedsprocessen.

  Doel
  Dat goed wordt uitgewerkt hoe de rijksoverheidsdoelen op gebied van stikstof, natuur en klimaat in Limburg kunnen worden behaald.

 

Naam: Mia Wegh
Achterban organisatie: Stichting Gezond Leefmilieu Venray, werkgroep Walkro, werkgroep stop Vliegbasis De Peel.

Over Mia
Secretaris van de stichting Gezond Leefmilieu Venray.

 • Lees meer over Mia
  Drijfveren
  Ik wil graag dat er fundamenteel anders wordt omgegaan met ons water, klimaat, lucht, natuur en dieren.

  Inbreng
  Mensen bij elkaar brengen, en indien nodig aanspreken o.a. mensen, die het beleid bepalen.

  Doel
  Geen woorden, maar daden. Het blijft niet alleen bij praten, maar leidt tot daadwerkelijk veranderen.
  Praten is goed, noodzakelijke maatregelen nemen is beter.

 

 

NPLG kamerbrieven 10 februari 2023

Ein-de-lijk, de langverwachte brieven van het kabinet zijn gepubliceerd! Zes brieven die meer duidelijkheid moeten geven over de stikstofaanpak van piekbelasters en mogelijkheden voor PAS-melders, de provinciale klimaatdoelen, de bouwblokken voor natuurherstel en vergunningverlening. Voor de geïnteresseerde hebben we een beknopte samenvatting per brief opgesteld.

Bekijk samenvatting

 

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do