Gezamenlijke oproep aan provincie: Neem landschap als uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen

20 december 2023

Gezamenlijke oproep aan provincie: Neem landschap als uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen

Recentelijk behandelde de Statencommissie Leefomgeving het ruimtelijk voorstel Limburg. Dit voorstel omvat een aantal ambitieuze doelen, onder meer op het gebied van natuur- en landschapsherstel, waterbeheer, voedseltransitie, woningbouw en duurzame energieopwekking. Stuk voor stuk opgaven die vragen om ruimte. Maar niet alles kan overal en niet alles is even urgent of waardevol. Daarom hebben we samen met Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een brief met vier oproepen gestuurd aan de leden van de statencommissie.

Onze oproepen in het kort

 • Oproep 1: Neem het Limburgse landschap (water en bodem) als uitgangspunt
  Op alle overheidsniveaus is het beleidsuitgangspunt dat water en bodem sturend is, inmiddels omarmd en daarmee ook leidend voor het ruimtelijke voorstel. Dit betekent feitelijk dat het landschap (bodemtype, waterhuishouding) de basis vormt voor de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de functies en activiteiten die kunnen plaatsvinden.
 • Oproep 2: De natuur verdient aandacht
  Algemeen bekend is dat de natuur in Limburg te lijden heeft onder milieudrukfactoren zoals stikstof, fijnstof, bestrijdingsmiddelen, een slechte waterkwaliteit en gebrek aan water. Naast maatregelen om deze drukfactoren te verminderen, is uitbreiding van natuurareaal noodzakelijk om de bijzondere natuurwaarden in Limburg duurzaam in stand te houden.
 • Oproep 3: Scherpe benoeming en prioritering van dilemma’s
  Het is van essentieel belang om de dilemma’s scherp te benoemen en op basis van wettelijke gronden, (inter-)nationale verplichtingen en bijdragen aan een toekomstbestendig Limburg te prioriteren. Voorbeelden van dergelijke dilemma’s zijn onder andere natuurherstel versus voedselproductie, klimaatbestendig watersysteem versus landbouwmogelijkheden, en schaalvergroting in de landbouw versus biodiversiteit.
 • Oproep 4: Betrek alle belanghebbenden nauw en doe het samen
  Er zijn vele belangen betrokken bij dit onderwerp. Tot nu toe zijn we niet formeel betrokken bij dit proces. Dat is jammer en past niet bij de Limburgse cultuur. Wij doen bij deze de oproep om, in vergelijking met het LPLG-proces, alle belanghebbenden op een serieuze wijze te betrekken bij de verdere uitwerking van het ruimtelijke voorstel.

Het gaat wat ons betreft dan om keuzes die het korte termijn economisch belang van sectoren overstijgen en die de basis leggen voor een duurzame economie, waarin de lange termijn doelen van natuur, water, milieu en klimaat geborgd zijn. De gezondheid van onze leefomgeving zal immers onze welvaart en welzijn in de toekomst bepalen.

Lees onze brief

 

Wil je reageren? Neem contact op met Noa

Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do