Gezamenlijke zienswijze tegen Programma Ruimte voor Defensie

27 februari 2024

Gezamenlijke zienswijze tegen Programma Ruimte voor Defensie

De NMF Limburg heeft samen met de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, BPG Vereniging landelijk Brabant, Gezond Leefmilieu Venray e.o., Milieudefensie Venray e.o., Stichting Natuur en Rust, Werkgroep Behoud de Peel een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Programma Ruimte voor Defensie en participatieplan.

Vliegbasis De Peel
Vliegbasis De Peel | Bron: Ministerie van Defensie

Het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) bevat alle nieuwe ruimteaanvragen en uitbreidingsvragen van Defensie. De NPRD wordt opgenomen in de nationale Nota Ruimte, waarin alle ruimtevragen in Nederland staan, m.b.t. stikstof, wonen, energie, landbouw, natuur etc. Tot begin februari lag de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Programma Ruimte ter inzage: hierin staat welke activiteiten van Defensie (reikwijdte) worden onderzocht en hoe dat onderzoek plaatsvindt (detailniveau). Tegelijkertijd lag het participatieplan ter inzage: dit plan gaat over de participatie binnen het NPRD. Hieronder staan kort samengevat onze belangrijkste aandachtspunten uit de gezamenlijke zienswijze.

Onze aandachtspunten in het kort

Ruimte voor defensie is niet de enige oplossing
De NRD geeft een aantal redenen waarom de veiligheidssituatie in Nederland verslechterd is: wij delen deze zorgen, maar meer ruimte voor Defensie is niet de enige oplossing.

Onjuiste toepassing van de afwegingsprincipes uit de NOVI
Volgens de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet afwenteling worden voorkomen. In de NRD wordt enkel de afwenteling op het buitenland beschreven, maar afwenteling is veel breder: het gaat bv ook om afwenteling op natuur. Bij het afwegingsprincipe ‘combinatie van functies’ wordt gesteld dat natuurwaarden binnen militaire terreinen gunstig afsteken ten opzichte van natuurwaarden daarbuiten. Dat kan het geval zijn, maar dit laat onverlet dat militaire activiteiten vaak grote verstoring en/of aantasting van natuur met zich meebrengen.

Onderzoek alternatieven
Wij vragen ons hierbij o.a. af of de omschreven uitbreidingen van bestaande locaties en het oprichten van nieuwe locaties een worst-case benadering is met maximaal aantal materieel, manschappen, etc of dat hier ook nog alternatieven worden onderzocht. Er wordt daarnaast aangegeven dat samenwerking met burgerluchthavens een alternatief kan zijn, maar dat wordt niet concreet gemaakt.

Ruimtevraag in combinatie met NNN en de Bossenstrategie
Binnen de krijgsmacht zijn 57 behoeften met een ruimtevraag geïdentificeerd met een claim op de fysieke en/of milieuruimte. Hoe gaat Defensie ervoor zorgen dat ook de natuurdoelen voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) worden behaald en de doelen vanuit de Bossenstrategie?

Stikstof en Natura 2000-gebieden
Wij maken ons zorgen over de impact die de uitbreiding van Defensie heeft op het behalen van de doelstellingen van de Habitat- en Vogelrichtlijn. De uitbreiding van Defensieactiviteiten op meerdere locaties in Brabant en Limburg heeft impact op mensen, maar ook op aangewezen soorten van Natura 2000-gebieden.

Geluid
Defensie heeft meer geluidsruimte nodig, maar deze ruimte is op veel plaatsen beperkt of niet meer aanwezig. Wij hebben gevraagd om inzichtelijk te maken welke geluidsruimte nu gebruikt wordt en hoeveel geluidsruimte er nog is door middel van berekeningen.

Vliegbasis De Peel
Deze basis is sinds 1994 niet meer in gebruik als militaire luchthaven en is in 2012 definitief als vliegbasis gedeactiveerd en omgedoopt tot Luitenant-Generaal Bestkazerne. Voor deze basis gelden volgens ons geen stikstofrechten meer en ook heeft de locatie een nieuwe natuurvergunning nodig. Onderzoek zal moeten aantonen of er voldoende stikstofruimte verkregen kan worden om deze locatie opnieuw in gebruik te nemen als vliegbasis. Daarnaast is voor De Peel geen geluidszone vastgesteld. Verder vindt op deze vliegbasis een onderbemaling plaats, met een gemaal met een capaciteit van 600.000 m3 per jaar. De start/landingsbaan is gedraineerd en aan de zuidkant van de basis wordt het water van de basis in een sloot van waterschap Aa en Maas gepompt. De onderbemaling op de basis is nadelig voor Natura 2000-gebied Deurnsche Peel/Mariapeel.

Bekijk zienswijze

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do