Limburgse natuur- en milieuorganisaties worden gebiedspartner in transitie landelijk gebied

20 november 2022

Limburgse natuur- en milieuorganisaties worden gebiedspartner in transitie landelijk gebied

Sinds de PAS-uitspraak van mei 2019, maar eigenlijk ruim daarvoor al, stoeit Nederland met de zoektocht naar een balans tussen natuur, industrie, wonen, mobiliteit en landbouw. In de afgelopen jaren is door juridische uitspraken duidelijk geworden dat het Rijk en de provincies niet op dezelfde voet verder kunnen en dat er op heel korte termijn een totaalpakket moet komen waarin de balans fors uitslaat ten gunste van de natuur. Alleen dan kan de vergunningverlening – op termijn – van het slot en komen we écht tot natuurherstel. Deze ingrijpende transitie van het landelijk gebied krijgt vorm in het Limburgse Programma Landelijk Gebied – de Limburgse inbreng voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied – dat in de zomer van 2023 gereed moet zijn.

Wettelijke doelen voor natuur, water en klimaat

De provincies krijgen van het Rijk de doelen en kaders en mogen daarbinnen zelf bepalen op welke manier die doelstellingen worden bereikt. De provincie Limburg zegt toe zich maximaal in te spannen om de tien doelen voor natuur, klimaat en water (zie figuur 1) te halen en kiest er bewust voor om dit in samenwerking met alle gebiedspartners te doen.

Figuur 1: drie opgaven en tien doelen
Figuur 1: drie opgaven en tien doelen

 

Naast de wettelijke doelstellingen heeft de provincie de volgende extra Limburgse doelen geformuleerd:

  • Perspectief voor sectoren
  • Houdbare vergunningverlening
  • Leefbaarheid
  • Landschappelijke kwaliteit

De gebieden – en dus wij allen – zijn aan zet!

4 Deelgebieden transitie landelijke gebied provincie LimburgDe provincie Limburg is eindverantwoordelijke voor het totale Limburgse gebiedsprogramma maar kiest voor een gebiedsgericht planproces waarbij Limburg is verdeeld in vier deelgebieden: 1) Maasduinen, 2) De Peel, 3) Meinweg, Roer- en Swalmdal en 4) Zuid-Limburg.

Hier zullen de plannen voor het landelijk gebied de komende maanden uitgewerkt worden in gebiedstafels. En wij zijn zeer verheugd dat er in elk van de gebieden een lokale afvaardiging van ons achterban betrokken zal zijn. Zij staan voor de belangrijke taak om samen met de NMF Limburg:

  • zich in te zetten voor het natuur- en milieubelang;
  • lokale groepen te betrekken en te informeren;
  • kennis en netwerk samen te brengen voor projecten;
  • proactief draagvlak te creëren voor het gebiedsplan.

Wij beseffen ons dat dit een uitdagende taak is; de tijdslijnen zijn kort, de integrale opgave soms complex en het spanningsveld tussen belangen van gebiedspartners groot. Dit jaar nog zullen wij samen met de lokale gebiedsvertegenwoordigers een structuur inrichten om onze brede achterban optimaal te betrekken en te informeren. In januari 2023 verwachten wij de eerste ideeën te kunnen delen!

Foto: Omgeving Slenaken – Saxifraga – Hans Dekker

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do