Natuur en Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen 7 windturbines midden in Grenspark Maas-Swalm-Nette

16 februari 2021

Natuur en Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen 7 windturbines midden in Grenspark Maas-Swalm-Nette

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) heeft samen met de Milieu en Heemkundevereniging Swalmen (MHVS) bezwaar ingediend tegen de aangevraagde vergunning voor de bouw van 7 windturbines op de start- en landingsbaan van het voormalige Britse militaire vliegveld Niederkrüchten-Elmpt. Dit voormalige vliegveld ligt net ten noorden van Natura 2000-gebied de Meinweg in Duitsland, middenin het grensoverschrijdende Grenspark Maas-Swalm-Nette.

De NMF Limburg en de MHVS zijn zich bewust van de noodzaak om over te schakelen van fossiele energie naar duurzame energie, alleen wel met behoud van waardevolle natuur en landschappen. Met de plaatsing van 7 windturbines in het hart van Grensprak Maas-Swalm-Nette zullen de natuurwaarden van het gebied ernstig worden aangetast. Hieronder volgt een samenvatting van onze belangrijkste bezwaarpunten.

De kwalificatie ‘vorbelastet’ leidt tot nog meer windturbines in de regio

In de regio rondom het plangebied komen nu nog geen windturbines voor. Als hier windturbines gebouwd mogen worden, bestaat er gerede kans dat de hele regio als ‘vorbelastet’ wordt aangemerkt en hier meer windturbines geplaatst mogen worden.

De windturbines komen vlakbij een aantal Vogelrichtlijngebieden

De NMF Limburg heeft in 2016 een Windmolenvisie uitgebracht; in deze visie wordt een wetenschappelijk onderbouwd standpunt ingenomen over Voorkeursgebieden, Minder geschikte gebieden en Voorkeurslocaties voor windturbines. Uitsluitingsgebieden zijn onder andere Vogelrichtlijngebieden met een zone van 1200 meter er om heen. Dit is gebaseerd op de Nationale Windmolenrisicokaart voor vogels. Uitgaande van deze criteria zou moeten worden afgezien van het windpark, aangezien het plangebied in de directe nabijheid van een aantal Vogelrichtlijngebieden ligt, namelijk de Meinweg op minder dan 1 km ten zuiden van het plangebied en ‘Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg’ ten westen van het plangebied.

De windturbines komen binnen een zone van 200 m van bosgebied

Eurobats (een overeenkomst die is aangenomen in het kader van het verdrag van Bonn) heeft richtlijnen opgesteld voor de bescherming van vleermuizen in relatie tot windturbines. Volgens deze richtlijnen dient een zone van 200 meter rondom bosgebieden en rondom andere habitats die belangrijk zijn voor vleermuizen (zoals bomenrijen, hagen- en struikennetwerken, plas/dras-gebieden, wateren en waterlopen) gevrijwaard te blijven van windmolens. Uitgaande van deze criteria zou moeten worden afgezien van het windpark, aangezien het plangebied in een zone van 200 meter rondom bosgebied ligt.

De windturbines vormen mogelijk een risico voor populaties buizerd, wespendief, boomleeuwerik, veldleeuwerik en das

Uit onderzoek is gebleken dat veel buizerds, die zeker ook in het plangebied voorkomen volgens waarneming.nl, gedood worden door windturbines. In zo’n mate zelfs dat windturbines worden aangemerkt als bedreigend voor de populatie buizerds. Volgens de ecologische onderzoeken behorend bij de vergunningsaanvraag voor de windturbines, is de buizerd echter geen vogelsoort die gevoelig is voor windturbines. Dat lijkt ons in tegenspraak met elkaar. Daarnaast zouden volgens de NMF Limburg de mogelijk negatieve effecten op de wespendief, boom-en veldleeuwerik en das ook onderzocht moeten worden, dat is nu niet gebeurd.

De windturbines liggen op de trekroute van kraanvogels en ganzen

Over het plangebied loopt een belangrijke trekroute van kraanvogels en van kolganzen en grauwe ganzen. Over de mogelijk negatieve effecten van de windturbines op deze trekroutes wordt in de documenten bij de vergunningsaanvraag echter niets vermeld.

De negatieve visuele impact op het landschap

De landschappelijke impact op het gehele grenspark Maas-Swalm-Nette (Meinweg, Elmpter Schwalmbruch, Luesenkamp, Blankwater etc.) zal enorm zijn.

Bekijk onderstaande waarheidsgetrouwe visualisatie van Hans Heijnen (voormalig directeur NMF Limburg):

De windturbines komen middenin het Grenspark Maas-Swalm-Nette

Eén van de belangrijkste doelen van deze grensoverschrijdende samenwerking is het behoud en de ontwikkeling van de karakteristieke natuur en cultuurlandschappen. Het realiseren van 7 windturbines middenin het grenspark is strijdig met deze doelen.

Laat het gebied over aan de natuur net zoals het Brachter Wald is ontstaan

Beschermd natuurgebied Brachter Wald bij Brüggen (onderdeel van het Grenspark Maas-Swalm-Nette) was tot 1996 het munitiedepot van het Britse leger. Eind 1996 ontruimde het Britse leger het 1240 ha grote terrein en kwam het gebied in handen van natuurbeschermingsorganisaties. Vanaf 1998 werden fiets- en wandelpaden aangelegd en in 2000 kreeg het de status van Natura 2000-gebied. De biodiversiteit loopt wereldwijd achteruit; de NMF Limburg heeft daarom voorgesteld om het plangebied voor de windturbines, dat is omringd door diverse beschermde natuurgebieden, aan de natuur terug te geven en het asfalt te verwijderen. Dan kan ook hier – net zoals in het voormalige munitiedepot bij Brachterwald – gevarieerde natuur met een hoge biodiversiteit ontstaan.

Lees het volledige bezwaar

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do