Natuur- en milieuorganisaties maken bezwaar tegen verlenging ontheffing Wet natuurbescherming dassen Melickerveld

14 oktober 2022

Natuur- en milieuorganisaties maken bezwaar tegen verlenging ontheffing Wet natuurbescherming dassen Melickerveld

Op 11 oktober 2022 besloten Gedeputeerde Staten van Limburg om de in 2018 verleende ontheffing voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de das in Melickerveld, te verlengen. Samen met de Milieugroep Roermond, De Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen en de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. hebben we bezwaar ingediend tegen het verlengen van deze ontheffing omdat deze destijds is verleend op basis van onjuiste rapportages van geconsulteerde ecologische adviesbureaus. Er zal op basis van de juiste gegevens een nieuwe ontheffing moeten worden aangevraagd. Daarmee moet ook het bijbehorende activiteitenplan voor de das aangepast worden.

Ontheffing van 2018 is verleend op basis van onjuistheden

In de zienswijze van NMF Limburg e.a. tegen het ontwerpbestemmingsplan van de woonwijk Melickerveld ten zuiden van Roermond, hebben wij al aangegeven dat zowel het dassenonderzoek van adviesbureau Econsultancy als van adviesbureau Sweco onvolledig is dan wel onjuistheden bevat. Zo heeft Econsultancy niet alle burchten en wissels in het plangebied in kaart gebracht en de compensatie van foerageergebied is onvoldoende. Ecologisch adviesbureau Faunaconsult dat om een contra-expertise is gevraagd, geeft aan dat het voorgestelde compensatiegebied zonder extra maatregelen zal leiden tot sterfte onder de dassen.

Daarbij komt dat de ontheffing is gebaseerd op onderzoek van Sweco, dat uitgaat van verkeerde veronderstellingen: zo gaat Sweco ervan uit dat een paardenwei in het plangebied geen foerageergebied is voor de das, omdat het dier er niet in zou kunnen. Dassen hebben echter wél toegang tot deze wei. Daarnaast zijn de bosjes in het plangebied volgens Sweco secundair foerageergebied, terwijl dit primair foerageergebied is. Ook gaat Sweco uit van een tijdelijke verstoring van de dassenburcht in de graft in het plangebied, maar aangezien de burcht tussen twee woonwijken in komt te liggen met alle onrust van dien én verlies van foerageergebied zullen de dassen hier wegtrekken. De berekende grootte van het te compenseren areaal is veel te klein en daarnaast gaan zowel Econsultancy als Sweco ervan uit dat de zogenaamde Groene Vallei – een groenstrook middenin het plangebied – primair foerageergebied voor de das kan worden: hier spelen echter straks kinderen en laten mensen hun hond uit. Dassen zijn gebaat bij kleinschalig bemest/beweid kort gehouden grasland in een rustig gebied (niet midden in een woonwijk).

Oost-west verbindingszone tussen dassenburchten ontbreekt

Het is van belang dat er verbindingszones binnen het plangebied worden aangebracht tussen enerzijds de burchten in het bosgebied aan de Ratommerweg en die in het Roerdal (oost-west verbinding) en anderzijds tussen de burchten in het bosgebied aan de Ratommerweg en het compensatiegebied aan de zuidzijde van de N293 (noord-zuid verbinding). Daar waar deze verbindingszones de wegen kruisen, moeten faunapassages worden aangebracht. De gemeente Roermond heeft aangegeven dat alleen de noord-zuid verbinding zal worden gerealiseerd.

De N293 dient aan beide zijden te worden uitgerasterd

Langs de N293 staat alleen aan de zuidzijde een dassenraster. Het aanleggen van een raster aan de andere zijde van deze weg inclusief de hierboven genoemde faunapassages, moet wat ons betreft onderdeel uitmaken van het nieuwe dassen activiteitenplan. Ook ecologisch adviesbureau Faunaconsult geeft aan dat er aan beide zijden van de N293 dassenrasters geplaatst moeten worden en ook dat dassentunnels tussen het Melickerveld en het compensatiegebied ten zuidoosten van de N293 noodzakelijk zijn, evenals dassentunnels tussen het Melickerveld en het Roerdal.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do