Natuurlijk Platform van start in Weerterland

23 september 2023

Natuurlijk Platform van start in Weerterland

Natuurlijk Platform is een beweging in het Weerterland die zich inzet voor de natuur en een duurzamere en gezondere leefomgeving. Het gaat op tal van vlakken niet goed in onze gemeenten. Lucht en water zijn vervuild, en de biodiversiteit staat onder druk. Hoogste tijd voor verandering. Natuurlijk Platform brengt individuen en organisaties samen die hierbij gezamenlijk willen optrekken. De natuur- en leefomgeving is namelijk van ons allemaal!

Jagende Grutto | Bron: Natuurlijk Platform

Hoe het begon

De eerste bijeenkomst vond eind vorig jaar plaats. Ruim vijftig mensen uit Weert en Nederweert, die zich allemaal op hun eigen manier zorgen maken over de leefomgeving, kwamen bij elkaar om kennis te maken. Er waren leraren, mensen uit de natuurbeweging en de zorg, ecologen, agrariërs, wetenschappers, juristen, economen en heel veel andere mensen, uit alle geledingen van de samenleving.

De eerste werkgroepen een feit

In eerste instantie was het doel om kennis met elkaar te maken, zodat iedereen elkaar gemakkelijker zou kunnen vinden. Maar al snel spraken mensen de behoefte uit meer te willen doen. Er is inmiddels een aantal werkgroepen opgericht. Zo zijn er inwoners die zich willen gaan inzetten voor educatie, het schrijven van publicaties of het organiseren van activiteiten, terwijl anderen zich richten op toekomstboeren, ecodorpen of landschapsbeheer, en weer anderen op het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Samen staan we er niet alleen voor

Een groeiende groep mensen vindt dat het anders moet, maar weet niet hoe ze het aan moeten pakken. Mensen vinden het spannend om voor zichzelf op te komen; velen zijn bang dat zij er alleen voor staan. Natuurlijk Platform wil andere organisaties (zoals bijvoorbeeld IVN, Herenboeren, Werkgroep Behoud de Peel) en inwoners samenbrengen, motiveren en faciliteren, om op te komen voor de omgeving waarin ze leven. Ieder vanuit zijn eigen expertise, interessegebied of bezorgdheid.

De eerste concrete stappen van Natuurlijk Platform

Het oprichten van een nieuwe beweging kost tijd. Toch is er in de eerste periode al veel gebeurd. In plaatselijke media zijn publicaties verschenen over het verbeteren van bermbeheer en het bijvriendelijk maken van tuinen. Ook zijn ontwikkelingen op het gebied van duurzame voedselvoorziening, zoals de Herenboeren, onder de aandacht gebracht.

Verder zijn er samen met Stichting Groen Weert en groepen bewoners zienswijzen ingediend tegen uitbreidingsplannen van bandenverwerker Kargro Recycling B.V. en enkele intensieve veehouderijen. Deze plannen leiden namelijk tot een verhoging van de uitstoot van geur en fijnstof, terwijl de luchtkwaliteit in Nederweert op veel plaatsen al belabberd is. Momenteel is Natuurlijk Platform bezig om een stichting op te richten, waardoor zij in de toekomst ook zelfstandig kan optreden.

Omgevingswet: ideeën voor de toekomst

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Doel van de wet is om te zorgen voor minder regels, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en vooral ook snellere besluitvorming. Ze biedt kansen maar zeker ook bedreigingen. Minder regels betekent immers vaak: minder bescherming voor diegene die moeite heeft om voor zichzelf op te komen. Gemeenten kunnen participatieplicht eisen bij de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging, maar belanghebbenden hebben meestal weinig verstand van de materie. Natuurlijk Platform hoopt in de komende tijd kennis te vergaren en met vrijwilligers en organisaties in contact te komen om belanghebbenden bij te staan.

Doe mee, of blijf op de hoogte

Meedoen of op de hoogte blijven van Natuurlijk Platform? Bezoek Natuurlijk Platform op natuurlijkplatform.nl.

Daar kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Verder kun je Natuurlijk Platform volgen op Facebook.

Ook plannen voor het opzetten van een groen platform?

De Natuur en Milieufederatie Limburg stimuleert het opzetten van groene samenwerkingsverbanden onder het motto ‘samen sta je sterker dan alleen’. Daarbij is het voor een gemeente ook makkelijker om een platform aan te spreken in plaats van allerlei afzonderlijke organisaties. Zo kan het belang van natuur, landschap en milieu al in de beginfase van ruimtelijke plannen beter worden meegenomen. Dit beperkt het aantal ingediende bezwaarschriften enorm, zoals bijvoorbeeld is gebleken bij het platform ‘Trefpunt Groen Eindhoven’.

In meerdere Limburgse gemeenten zijn er al initiatieven voor het opzetten van een groen platform, waarbij de NMF Limburg betrokken is. Heb je ook plannen voor het opzetten van een groen platform? En kan je daarbij wel wat advies en ondersteuning gebruiken?

 

Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do