Nieuw bestuursakkoord Waterschap Limburg: ‘Balanceren met lef: water is van ons allemaal, nu en in de toekomst’

24 juni 2023

Nieuw bestuursakkoord Waterschap Limburg: ‘Balanceren met lef: water is van ons allemaal, nu en in de toekomst’

Niet alleen provincie Limburg heeft een coalitieakkoord, ook Waterschap Limburg presenteerde onlangs een nieuw bestuursakkoord waarin het nieuwe dagelijks bestuur werd voorgesteld. Tijd voor NMF Limburg om het akkoord te analyseren en de belangrijkste punten in dit bericht te delen.

Samenstelling bestuur

Het nieuwe dagelijkse bestuur bestaat uit vier fracties: LV50, BBB+, Waterbelang en Water NATUURlijk. Drie leden van het vorige dagelijkse bestuur blijven aan, namelijk Chrit Wolfhagen als geborgde zetel voor de landbouw, Arnold Jansen als geborgde zetel voor natuur, en Josette van Wersch. Ze worden versterkt door twee nieuwe leden, Jeroen Achten en Marc Breugelmans, waarbij laatstgenoemde tevens mede-formateur was van het nieuwe bestuur.

Hoofdpunten van het akkoord

In het akkoord wordt een aantal punten herhaaldelijk aangehaald als basis voor de komende bestuursperiode. Zo wil het nieuwe bestuur een sterke basis binnen het waterschap vastleggen en zaken op orde brengen in de organisatie. Met deze basis kunnen ze de komende jaren aan de slag om hun plannen uit te voeren. Bij het uitvoeren van deze plannen worden meerdere aspecten in overweging genomen, zoals haalbaarheid, betaalbaarheid, integraliteit en samenwerking met andere partijen. Het waterschap benadrukt dat dit alleen mogelijk is als andere partijen ook financieel bijdragen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat een tariefverhoging nodig is om de stijgende kosten te kunnen dekken.

Het akkoord besteedt aandacht aan drinkwater, omgang met droogte, wateroverlast en waterveiligheid. Het waterschap Limburg benadrukt hierbij dat ze zich willen richten op hun kerntaken. Duurzaamheid, innovatie, integraliteit, participatie, communicatie en gebiedsgericht werken vormen de uitgangspunten.

Reactie van NMF Limburg

Het akkoord beschrijft redelijk duidelijk wat het waterschap in de komende jaren wil bereiken, maar er wordt niet verder ingegaan op hoe ze dit willen doen. Vanuit NMF Limburg zijn we verheugd dat participatie en communicatie met de omgeving een belangrijke rol zullen spelen, en dat duurzaamheid en innovatie als uitgangspunten worden gehanteerd. We maken ons echter zorgen dat innovatie alleen vanuit een technisch perspectief wordt bekeken, en dat bijvoorbeeld natuurlijke oplossingen voor droogte en wateroverlast, die niet worden genoemd, ook niet worden meegenomen in het beleid. Naar onze mening ontbreekt het aspect van ‘lef’, aangezien er geen vernieuwende principes of uitgangspunten in het akkoord worden genoemd. De problematiek rond grondwateronttrekkingen en vergunningverlening blijft onderbelicht. Het akkoord sluit goed aan bij het coalitieakkoord van de provincie, maar laat de vraag open hoe we de doelen zoals de Kaderrichtlijn Water, klimaatadaptatie en vernieuwing zullen realiseren.

Er is dus voldoende werk voor NMF Limburg om hierop in te spelen.

 

Meer info? Neem contact op met Ruben

Profiel Ruben Vleeschouwers

Ruben Vleeschouwers

Adviseur Water & Milieu

Bereikbaar: Ma t/m do