NMF Limburg dient zienswijze in tegen Bedrijvenpark De Loop in Echt

10 september 2022

NMF Limburg dient zienswijze in tegen Bedrijvenpark De Loop in Echt

Eind augustus heeft de NMF Limburg een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbestemmingsplan en de Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van meerdere distributiecentra op bedrijvenpark De Loop in Echt.

Intospace vreet ruimte

De uitbreiding van het bedrijventerrein De Loop in Echt is bestemd voor één partij, het bedrijf Intospace. Intospace wil het bedrijventerrein naar het noorden toe met maar liefst 17,41 ha uitbreiden. Intospace wil hier een mega-distributiecentrum vestigen met een vloeroppervlak van circa 119.000 m2 en 116 laaddocks, wat veel groter is dan het al bestaande grote distributiecentrum van de Action in Echt. In het dichtbevolkte Nederland is ruimte schaars en we zouden daarom zeer zorgvuldig en zuinig met deze ruimte moeten omgaan. We zouden de vraag moeten stellen waar écht behoefte aan is. Is dat aan nog meer opslagcapaciteit? Of kunnen we deze ruimte beter benutten voor bijvoorbeeld groene energieopwekking en/of duurzame, energieneutrale natuurinclusieve woningbouw? Wij zetten hieronder onze bezwaren tegen de megaloodsen op een rij.

Stop de aantasting van het landschap

De NMF Limburg wil verdere ‘verdozing’ van het landschap voorkomen en wij worden daarin gesteund door zowel de provincie Limburg als het College van Rijksadviseurs. In het bestemmingsplan staat daarnaast dat het open landschap in het plangebied wordt gewaarborgd en dat de verdichte randen worden aangezet en versterkt. Maar het is onzin dat het open landschap wordt gewaarborgd: het hele gebied wordt volgebouwd.

Woningen nodig in plaats van megaloodsen

Voor beleggers in logistiek vastgoed is het bouwen van megaloodsen een goed verdienmodel, ongeacht of de loodsen worden gebruikt of niet. Hun vermogen groeit namelijk beter in stenen dan op de bank. De gemeente Echt-Susteren heeft aangegeven dat de OZB-inkomsten van de loodsen van Intospace nodig zijn om een dreigend gat in de gemeentelijke begroting van 2026 op te vangen. Er is in Limburg echter geen plek meer op het elektriciteitsnet voor nieuwe bedrijven. Het is dus maar zeer de vraag of deze megaloods ook de gebruikers krijgt, waar het gros van de OZB-inkomsten vandaan moet komen. We hebben vooral woningen in plaats van loodsen nodig. De schaarse ruimte in Nederland, de schaarse bouwmaterialen en het geringe aantal beschikbare bouwvakkers zouden vooral ingezet moeten worden om woningen te bouwen. Daarnaast leveren woningen de gemeentekas net zo goed OZB-inkomsten op.

Geen compensatie Groenblauwe mantel

Het gebied rondom de Molenbeek is in de provinciale Omgevingsvisie aangeduid als Groenblauwe mantel. Er moet volgens de provinciale Omgevingsverordening een landschappelijk inpassingsplan worden opgesteld, waarin de kernkwaliteiten van de Groenblauwe mantel en de wijze van compensatie van de negatieve effecten op de landschapswaarden nader worden beschreven. In het ‘Landschappelijk inpassingsplan Bedrijvenpark De Loop te Echt’ is hierover echter niets te vinden.

Alleen uitbreiding van bestaande bedrijven in Structuurvisie Echt-Susteren toegestaan

In de gemeente Echt-Susteren is het beleidsuitgangspunt voor bedrijventerreinen dat er geen nieuwe terreinen worden ontwikkeld, maar dat bestaande terreinen gericht worden herstructureerd en uitgegeven. In de Structuurvisie van de gemeente Echt-Susteren staat dat ‘er (onder voorwaarden) mogelijkheden zijn voor uitbreiding van bestaande bedrijven in het gebied tussen de A2 en het Julianakanaal aansluitend op de bestaande bedrijvigheid tot aan de Slagmolen’. Er is dus alleen uitbreiding voorzien van bestaande bedrijven wat het bedrijf Intospace niet is.

Natuur wordt vernietigd en groen uitloopgebied voor omwonenden gaat verloren

Het plangebied heeft een belangrijke recreatieve functie als uitloopgebied voor de inwoners van Echt en Berkelaar. Zie de figuur hieronder:

Planlocatie uitbreiding bedrijventerrein De Loop Echt

Aan de weg Slagmolen bevindt zich een essen-eikenbosje van circa 1 ha (in het noordwesten van het plangebied) en daarnaast bevinden zich laanbomen (essen) langs de Oude Lakerweg. Als de plannen doorgaan wordt deze natuur vernietigd: de bomen in het bosje – waar nu een reigerkolonie en een buizerd broeden – worden gekapt, evenals de laanbomen langs de Oude Lakerweg.  De NMF Limburg vindt het onaanvaardbaar dat met de huidige biodiversiteitscrisis natuur wordt vernietigd en wil dat de houtopstanden behouden blijven. Er worden wel bomen (en heesters) terug geplant, maar het duurt vele jaren voordat deze ‘sprieten’ dezelfde hoogte en omvang hebben als de bestaande volwassen bomen en voordat ze bijvoorbeeld eenzelfde hoeveelheid CO2 afvangen, water vasthouden en voor koelte zorgen.

Vleermuizen gebruiken mogelijk de lanenstructuur langs de Oude Lakerweg als vliegroute: het onderzoek hiernaar moet nog worden afgerond. Ook het onderzoek naar het voorkomen van een aantal bijzondere vlindersoorten en vogels als boerenzwaluw en grote gele kwikstaart is nog niet afgerond. Het onderzoek naar de das in het plangebied is wel afgerond: in de ‘Memo stand van zaken natuuronderzoeken Echt’ wordt geconcludeerd dat het plangebied voor de das van geen enkel belang is. Maar volgens de Dassenwerkgroep Limburg heeft de (bij)burcht die in het essen-eikenbosje ligt, vanwege de aanhoudende droogte, echter wel degelijk een belangrijke functie en is daarmee van belang voor het behoud van de dassenpopulatie.

Problemen met verdroging of wateroverlast

In het plangebied wordt maar liefst 118.929 m2 verhard oppervlak toegevoegd: deze verhardingen kunnen lang niet zoveel water vasthouden als de bestaande aarde, bomen en ander groen dat nu doen. Een dergelijk groot verhard oppervlak zorgt voor een hitte-eiland en kan leiden tot verdroging of juist wateroverlast. Om verdroging of wateroverlast tegen te gaan worden er wadi’s gerealiseerd, maar er zijn geen oplossingen voorzien voor hittestress en verdamping. De NMF Limburg pleit ervoor dat, mochten de loodsen toch gerealiseerd worden, er op de loodsen een retentie- of polderdak wordt geplaatst als oplossing tegen hittestress en voor meer verdamping.

Geen garantie voor natuurinclusief en duurzaam bouwen en groene inpassing

In de plannen worden allerlei mooie groene plaatjes geschetst, maar in het rapport voor de landschappelijke inpassing staat m.b.t. de loodsen alleen dat er wilde wingerd als gevelbegroeiing zal worden aangebracht en dat er nestkasten kunnen worden aangebracht. In dit landschappelijke inpassingsplan worden geen harde eisen gesteld, maar worden er veel termen gebruikt als ‘voorgesteld’, ‘zou kunnen’, etc. Er wordt gezegd dat er veel aandacht zal zijn voor verbetering van de biodiversiteit, maar er is geen garantie dat er natuurinclusief gebouwd gaat worden.

Ook heeft de NMF Limburg twijfels bij de duurzaamheid van de gebouwen: in het bestemmingsplan wordt dit namelijk nergens concreet vastgelegd. In het bestemmingsplan staat dat de bebouwing BREEAM gecertificeerd wordt gebouwd, maar niet wat hiervoor de ambitie is.

Maximale milieuzonering tot 3.2

In het bestemmingsplan De Loop van 2016 wordt aangegeven dat hier bedrijven gevestigd mogen worden van categorie 3.2 t/m 5.1. Ter verduidelijking: bij milieucategorie 1 gaat het om bedrijven met een hele lage milieuhinder voor de omgeving zoals kantoren. Bedrijven met milieucategorie 3 zijn bijvoorbeeld een paardenfokkerij of een autoplaatwerkerij. Bij milieucategorie 6, de hoogste milieucategorie, gaat het om zeer milieuvervuilende bedrijven zoals een kerncentrale of een olieraffinaderij. De voorgestelde zonering voor de geplande uitbreiding kent een onderverdeling van 3.2 t/m 4.1. In de regels wordt echter de mogelijkheid geboden om de zonering onder voorwaarden alsnog te verhogen tot 5.1. De NMF Limburg wil een maximale zonering tot 3.2 ter bescherming van het leefklimaat.

Onderzoeken zijn gebaseerd op de bestemming en níet op de invulling

De onderzoeken behorende bij het Ontwerpbesluit zijn gebaseerd op de bestemming van het gebied (bedrijventerrein), maar niet op de invulling ervan (distributiecentrum). Daarnaast zou de kavel van Baars Recycling onderdeel zijn van de plannen, maar dit terrein valt nu grotendeels buiten de contouren van het (ontwerp)bestemmingsplan. Daardoor blijft bedrijvigheid t/m categorie 5.1 op het terrein van Baars mogelijk. Daarnaast zijn de berekeningen gerelateerd aan de bestaande milieubelasting van Baars die ingeleverd lijkt te worden. Volgens de NMF Limburg is dit onjuist omdat het grootste deel van de kavel van Baars Recycling buiten de contouren valt waardoor hier nog zeer milieubelastende bedrijfsactiviteiten mogen worden uitgevoerd. De milieuonderzoeken moeten worden gebaseerd op de daadwerkelijke invulling (distributiecentrum) en daarnaast moet duidelijk worden of deze wel of niet gerelateerd mogen worden aan de bestaande milieubelasting van Baars Recycling. Ook de verkeersonderzoeken blijken gebaseerd te zijn op de bestemming van het gebied en niet op de invulling ervan. Er zullen daarom aanzienlijk méér bewegingen van vrachtwagens zijn dan de huidige aannames in het gebruikte verkeersmodel.

Fouten in de stikstofberekeningen

Te veel stikstof is niet alleen slecht voor de natuur. Door het verdwijnen van soorten komt ook onze voedselproductie in gevaar en gaat de kwaliteit van het bodemleven achteruit. We hebben insecten zoals bijen en vlinders hard nodig voor de bestuiving van landbouwgewassen. Bovendien zorgen ammoniak en stikstofoxiden voor luchtvervuiling, waardoor onze gezondheid wordt aangetast. In Nederland is nu wettelijk vastgelegd dat de hoeveelheid stikstofuitstoot fors gereduceerd moet worden. Het realiseren van een XXL distributiecentrum met een forse verkeersaantrekkende werking draagt hier niet aan bij. Daarnaast zitten er volgens ons diverse fouten in de stikstofberekeningen, zoals een te laag aantal bewegingen van motorvoertuigen per dag en het gebruik van een verkeerde referentiesituatie en referentiedatum.

Provincie Limburg kan zich niet vinden in de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op deze locatie.

De gemeente Echt-Susteren heeft in april het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Loop voor reactie aan de provincie Limburg voorgelegd. M.b.t. het principe zuinig ruimtegebruik geeft de provincie aan dat de regionale meerwaarde onvoldoende is onderbouwd. De provincie geeft daarnaast aan dat “De oude bewoning Slagmolen inclusief omliggend groen en historische wegen alsook de Molenbeek worden vernietigd/ernstig verstoord met de planontwikkeling. Dat geldt ook voor de recreatief gebruikte rustige en groene zone langs het Kanaal en de Havenweg. Dit is een verlies voor de omgeving”. Verder geeft de provincie aan dat er extra onderzoek nodig is naar de verkeersbewegingen; dat de aanwezigheid van beschermde diersoorten niet voldoende is uit te sluiten en dat de provincie zeer terughoudend is in het toestaan van het kappen van bos voor een ruimtelijke ontwikkeling in het kader van biodiversiteit, CO2 en klimaat. De provincie concludeert vervolgens dat ze zich niet kan vinden in de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op deze locatie.

Bekijk volledige zienswijze

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do