NMF Limburg verzet zich wederom tegen woonwijk in Melickerveld

26 april 2021

NMF Limburg verzet zich wederom tegen woonwijk in Melickerveld

In het verleden heeft de NMF Limburg zich samen met de Milieugroep Roermond, de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen en omwonenden met succes verzet tegen eerdere plannen om in het Melickerveld aan de zuidkant van Roermond een woonwijk te realiseren: in 2019 zette de Raad van State een streep door deze plannen. Er zijn nu opnieuw plannen om op dezelfde locatie een woonwijk te realiseren.

De nieuwe plannen

Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw heeft een groen raamwerk voor de nieuwe woonwijk ontworpen. In de wijk zullen maximaal 468 woningen gerealiseerd worden door Leigraaf Midden-Limburg BV. Dit is een samenwerkingsverband tussen woningbouwcorporaties Wonen Limburg, Wonen Zuid en projectontwikkelaar JPO.

Ook de nieuwe opzet voor woningbouw in het Melickerveld, die als ‘natuurinclusief’ wordt gekenmerkt, is volgens de NMF Limburg zeer onwenselijk. Hieronder volgt een samenvatting van onze argumenten tegen een woonwijk op deze locatie:

  • Het Melickerveld is van grote archeologische waarde.
  • Het Melickerveld is het leefgebied van diersoorten die zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (das, buizerd, torenvalk en de streng beschermde rugstreeppad en knoflookpad) en vormt een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de Meinweg en het Roerdal.
  • Het Melickerveld heeft een hoge landschappelijke waarde met een glooiend landschap op een overgang van laag naar middenterras. Volgens het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg behoort het plangebied tot het landschapskader Velden. In het Landschapskader wordt hierover het volgende gezegd: “Vanwege het sterk onder druk staan door de stedelijke uitbreidingswensen van dorpen en kernen, is het daarom des te belangrijker de karakteristieke openheid van dit resterende cultuurhistorisch waardevolle landschapstype (verdichte rand om een bol liggend open gebied) zoveel mogelijk te behouden, te versterken en te herstellen voor de toekomst”.
  • Het Melickerveld is een grote woonwijk en zal daarmee voor veel extra verkeer zorgen en daarmee voor een verhoogde stikstofuitstoot op nabijgelegen Natura 2000-gebieden Roerdal, Swalmdal, Meinweg en ook Duitse Natura 2000-gebieden die net over de grens liggen. Veel habitattypen in deze Natura 2000-gebieden hebben al te maken met een te hoge stikstofbelasting.

Net als bovengenoemde natuur- en milieuorganisaties vinden we dat de unieke waarde van het Melickerveld moet worden erkend en dat de gemeente Roermond op zoek moet gaan naar een alternatieve bouwlocatie.


Foto: mijnmelickerveld.nl

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do