Rechtbank stelt natuurorganisaties in het gelijk: bij de ontwikkeling van golfbaan Parc Zaarderheiken moet veel meer rekening worden gehouden met de das

10 december 2022

Rechtbank stelt natuurorganisaties in het gelijk: bij de ontwikkeling van golfbaan Parc Zaarderheiken moet veel meer rekening worden gehouden met de das

Natuur en Milieufederatie Limburg, Stichting Dassenwerkgroep Limburg en Stichting Das&Boom hadden beroep ingesteld tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor de das voor onder meer de aanleg van een 18 holes golfbaan en de omvorming van de Annahoeve tot clubhuis/restaurant op Parc Zaarderheiken in de gemeente Venlo. Op 9 december 2022 heeft de rechtbank in Roermond het beroep gegrond verklaard. De provincie moet daarom een nieuw besluit nemen met inachtneming van de uitspraak.

Compensatie foerageergebied onvoldoende

Volgens de NMF Limburg en de andere natuurorganisaties zijn de compensatiegebieden voor het verlies aan foerageergebied door de aanleg van Trade Park Noord en de Floriade geen goede foerageergebieden voor de das. Daarnaast zijn er geen beheerplannen gemaakt om ervoor te zorgen, dat de functie als foerageergebied gewaarborgd blijft. Het zal vele jaren duren voor de zanderige landbouwgronden echte weilanden worden en voldoende voedsel voor de dassen gaan opleveren. Het inrichten van Zaarderheiken voor het realiseren van een golfterrein en nieuwe natuur (zandduinen en heidevelden, voedselarm voor de das) betekent het einde van de nu nog aanwezige geïsoleerde dassenpopulaties van Zaarderheiken.

Oordeel van de rechter: beroep is gegrond

Volgens de rechter vertoont het besluit van de provincie Limburg dat er geen ontheffing nodig was gebreken: er is namelijk niet onderzocht of door de uitvoering van de geplande werkzaamheden de dassen wellicht hun burchten zullen verlaten. Hierbij is van belang dat het vaak meerdere jaren duurt voordat de honkvaste das daadwerkelijk zijn burcht verlaat. Het feit dat er nu nog dassen in Parc Zaarderheiken aanwezig zijn, ondanks dat er al werkzaamheden plaatsvinden, wil dus niet zeggen dat zij hun burchten later niet alsnog gaan verlaten als gevolg van de werkzaamheden.

Er is enkel een ontheffing verleend aan de ontwikkelaar, stichting Heyerhoven, voor de verbouwing en restauratie van de Annahoeve. Voor de overige werkzaamheden in Parc Zaarderheiken is een zogenaamde positieve afwijzing afgegeven. De inrichtingsmaatregelen die in het dassenplan en het ecologisch werkprotocol behorende bij de ontheffing zijn opgenomen, zijn daarmee níet van toepassing op de overige werkzaamheden in Zaarderheiken. Er zijn ook geen harde voorschriften gesteld wat betreft mitigerende en compenserende maatregelen, er is geen beheervoorschrift opgenomen en er is ook niet gewaarborgd dat de monitoring wordt uitgevoerd conform het dassenplan en ecologisch werkprotocol. Volgens de rechter is het daarmee te onzeker of de dassen op de langere termijn hun burchten zullen verlaten.

Goed beheerplan voor het dassenleefgebied noodzakelijk

Er zal een goed beheerplan moeten komen voor het dassenleefgebied dat de ontwikkelaar als compensatie gaat aanleggen voor de delen van het foerageergebied die door de werkzaamheden zijn aangetast. De provincie moet daarom binnen 6 weken een nieuw besluit nemen met inachtneming van de uitspraak.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do