Stop bomenkap langs provinciale wegen

28 november 2019

Stop bomenkap langs provinciale wegen

Bij reconstructie en onderhoud van wegen wordt op steeds meer plaatsen in Limburg overwogen om bomen te kappen. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van de N271 tussen Mook en Milsbeek, waar 135 oude lindes dreigen te verdwijnen. Dit zorgt voor grote maatschappelijke onrust, ook bij onze achterban. Daarom heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg samen met Limburgs Landschap een brandbrief gestuurd naar het voltallige College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg. In deze brief roepen we de provincie op om heel terughoudend om te gaan met het kappen van bomen.

Waarom dreigen oude bomen langs provinciale wegen te worden gekapt?

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid beschrijft het kennisplatform CROW een obstakelvrije zone van van minimaal 4,5 meter langs de weg. Als een bestuurder van de weg raakt is de kans op een dodelijk ongeval groter wanneer hij daarbij tegen een boom rijdt. Een extra reden om deze zone te respecteren is de lichte stijging van het aantal verkeersdoden: in 2018 vielen in Limburg 58 verkeersdoden (12 meer dan in 2017 volgens het CBS). In ongeveer 20% van alle dodelijke ongevallen is er sprake van een eenzijdige aanrijding met een obstakel, meestal een boom.

Wie moet zich aanpassen: boom of bestuurder?

Hoewel elk verkeersslachtoffer er een te veel is sterven er in Nederland relatief weinig mensen in het verkeer. Behalve de inrichting van de berm, is risicovol rijgedrag van automobilisten een belangrijke factor bij het ontstaan van bermongevallen. Volgens de SWOV (Stichting Wtetenschap Onderzoek Verkeersveiligheid) kunnen gerichtere controles op risicovol rijgedrag zorgen voor een betere verkeersveiligheid. Ook een snelheidsbeperking op provinciale wegen naar 60 km/uur kan daaraan bijdragen. Net als het plaatsen van (houten) vangrails en stoplichten bij gevaarlijke kruisingen. Bovendien blijkt uit verschillende onderzoeken dat door het tunneleffect van bomen, bestuurders juist geneigd zijn om rustiger en meer verantwoord te rijden.

Argumenten tegen het kappen van bomen

Wij vinden dat bij de herinrichting van wegen er naast verkeersveiligheid ook aandacht moet zijn voor andere aspecten zoals landschapswaarde en de gunstige effecten van bomen op klimaat, gezondheid en biodiversiteit. Een paar argumenten op een rij.

Klimaat
Bomen zorgen voor zuurstof, filteren fijnstof en nemen CO2 op uit de lucht. Ook zorgen bomen in de zomer voor verkoeling, zijn het windvangers en reduceren ze verkeerslawaai.

Stikstofcrisis
Bomen absorberen stikstofoxides die door het verkeer worden uitgestoten. Bomen langs wegen in de buurt van Natura 2000-gebieden verlagen de stikstofneerslag in deze gebieden.

Gezondheid
Bomen hebben niet alleen een positieve invloed op de luchtkwaliteit maar dragen ook bij aan ons gevoel van welbevinden. In een groene omgeving zijn we productiever, worden we minder ziek en herstellen we sneller.

Biodiversiteit
Bloeiende bomen trekken insecten aan en zijn belangrijke plekken voor vogels en vleermuizen. Met een gevarieerde bomenrij en goed bermbeheer kunnen plagen van bijvoorbeeld de eikenprocessierups beter worden bestreden.

Landschappelijke waarde
Bomen langs wegen zijn de dragers van het cultuurhistorisch landschap; ze zorgen voor dimensies, coulissen en zijn daarmee gezichtsbepalend voor een streek.

Omgeving actief betrekken

Op het moment dat bomenkap wordt overwogen vinden wij het belangrijk dat de omgeving actief wordt betrokken bij de besluitvorming. Bomen gaan mensen aan het hart en door samen het gesprek aan te gaan kan veel maatschappelijke onrust worden voorkomen.
Tot slot willen we erop wijzen dat in het collegeprogramma van de provincie het streven wordt genoemd om de komende jaren 1 miljoen bomen aan te planten. Dit doel staat haaks op het onnodig kappen van bomen langs provinciale wegen.

Lees onze gezamenlijke brief Stop kan komen langs provinciale wegen

 

Tags: