Reactie Milieufederatie en Natuurmonumenten op startnotitie Vaesrade

18 december 2012

Reactie Milieufederatie en Natuurmonumenten op startnotitie Vaesrade

In het Inpassingsplan van de Buitenring Parkstad is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt dat de nieuwe ringweg bij Vaesrade verdiept wordt aangelegd. Dit kan gevolgen hebben voor natuur, milieu en landschap. Reden voor Natuurmonumenten en de Milieufederatie Limburg om een zienswijze in te dienen op de startnotitie die onlangs ter inzage lag.

Tijdens de terinzagelegging van deze startnotitie (de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER verdiepte ligging Vaesrade) kon iedereen aangeven welke aspecten in het plan-MER van de Buitenring onderzocht moeten worden.Natuurmonumenten en de Milieufederatie hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om hun standpunten inzake deze verdiepte ligging van de weg bij Vaesrade in te brengen (zie publicatie).

Behandeling beroepen bij de Raad van State

Het Provinciale Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 ligt nog steeds bij de Raad van State. De Raad van State heeft twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van de door verschillende organisaties en individuele personen ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan. De behandeling van deze beroepen zal plaatsvinden op 11 en 12 maart 2013 in Den Haag.

Natuurbeschermingswetvergunning

Voor de aanleg en ingebruikname van de Buitenring is tevens een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben daarvoor onlangs een ontwerp-besluit genomen. De Milieufederatie, Natuurmonumenten en andere organisaties hebben een reactie ingestuurd op de ter inzage gelegde ontwerp-vergunning (zie publicatie).

Zienswijze verdiepte ligging Vaesrade

Zineswijze Nbwetvergunning 2012

Zienswijze Milieufederatie en Natuurmonumenten inzake Buitenring bij Vaesrade