Zorgen om plannen grootschalige jachthaven in Asseltse Plassen

18 december 2021

Zorgen om plannen grootschalige jachthaven in Asseltse Plassen

De Natuur en Milieufederatie Limburg maakt zich – net als een aantal lokale natuur- en milieuorganisaties en bewoners – ernstig zorgen over de plannen voor een grootschalige, luxe jachthaven in de Asseltse Plassen bij Roermond, genaamd MaasParc Asselt. In een recente brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Roermond hebben we onze zorgen kenbaar gemaakt.

Locatie van de geplande jachthaven Asseltse Plassen
Locatie van de geplande jachthaven (rood omcirkeld)

Buitenproportioneel groot

Volgens de initiatiefnemer gaat de jachthaven beschikken over bijna 300 grote en extra brede ligplaatsen en havenboxen voor boten en jachten van 12 tot maar liefst 30 meter (kijk op de website voor een impressie van de jachthaven). In het Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen staan de Asseltse Plassen aangeduid als ‘natuurplas’: deze jachthaven past naar onze mening totaal niet in een plas met overwegend een natuurfunctie. Daarnaast past een jachthaven niet in de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen, waarin de Asseltse Plassen omschreven staan als een van drie te realiseren robuuste natuurkerngebieden. Ook in de Ontwerp Omgevingsverordening is het grootste deel van de Asseltse Plassen aangewezen als Natuurnetwerk.

Verstoring natuurwaarden

De Asseltse Plassen zijn ontstaan door grindwinning. Na de ontgrinding zijn hier diverse zeldzame soorten aangetroffen, zoals een groot aantal planten die op de Rode Lijst staan. Daarnaast worden de Asseltse Plassen genoemd als meest soortenrijke libellengebied langs de Maas en broeden er diverse vogels. Met de komst van een grote jachthaven zullen deze natuurwaarden ernstig verstoord worden.

Toename stikstofdepositie

Natura 2000-gebied Swalmdal is een Habitatrichtlijngebied, dat op minder dan een halve kilometer van de geplande jachthaven ligt. Het Swalmdal is aangewezen voor meerdere habitattypen die stikstofgevoelig zijn én voor de stikstofgevoelige zeggekorfslak. Deze stikstofgevoelige habitattypen hebben daarnaast een prioritaire status; dit houdt in dat voor deze habitattypen een bijzondere verantwoordelijkheid geldt, omdat een belangrijk deel van hun verspreidingsgebied in dit Natura 2000-gebied ligt. De stikstofoxiden die de boten van de jachthaven zullen uitstoten tezamen met de stikstofuitstoot van de auto’s die van en naar de jachthaven rijden, zullen zorgen voor een verhoogde stikstofdepositie op het Swalmdal, waar al een overbelasting van stikstof is.

Dassen in gevaar

Op de aangrenzende wegen van de geplande jachthaven worden nu al regelmatig dassen doodgereden. De jachthaven heeft een verkeersaantrekkende werking, waardoor nog meer dassen de dood zullen vinden.

Lees ons bezwaar

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do