Infopunt Ruimte

Infopunt Ruimte

Sorry, dit infopunt is nog in ontwikkeling. Kijk over een tijdje nog eens.  

Bomenkap

Bomenkap

Het kappen van bomen mag niet zomaar, er zijn regels voor zowel particulieren als overheidsinstanties.

 • Wat zijn de regels en procedures voor bomenkap?
  Sinds januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht, waarmee de Boswet is komen te vervallen. Hoewel de Wet natuurbescherming geen specifieke definitie geeft van een bos, spreekt deze wel over ‘houtopstand’. Met houtopstand wordt een ‘zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend’ op een grondgebied van minimaal 1000 m2, of van minimaal 20 bomen in geval van een rijbeplanting.

 • Hoe zit het met de kapmelding?
  Het is verboden om houtopstand te kappen zonder dit vooraf te melden bij de Provincie Limburg via dit meldingsformulier. De kapmelding moet minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar voorafgaand aan de kap worden ingediend. Houtopstand mag alleen worden gekapt als daarbij geen waardevol bos verloren gaat. Mogelijk zijn er aanvullende regels van toepassing voor het kappen van bomen of struiken, denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplan. Indien het kappen is toegestaan, moet u opnieuw beplanten (herplant plicht) op een bosbouwkundig verantwoorde wijze binnen drie jaar. In specifieke gevallen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen de herbeplanting op een andere locatie te doen.

 • Kan je bezwaar maken tegen bomenkap?
  Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar aantekenen bij uw gemeente tegen een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen (Artikel 4.a lid a Wet natuurbescherming). Belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld directe buren zijn die uitzicht hebben op de boom, en kunnen aantonen dat zij nadeel ondervinden van het kappen ervan. Ook verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor de natuur kunnen belanghebbenden zijn.

  Zorgvuldige afweging en onderzoek
  Het is essentieel om een zorgvuldige afweging te maken bij de beslissing om wel of geen bomen te kappen. De reden voor de kap van bomen kan erg divers zijn. De ecologische en landschappelijke nadelen ten gevolge van een bomenkap moeten worden afgewogen tegen bijvoorbeeld ruimtelijke of maatschappelijke voordelen. Wanneer de kap noodzakelijk is vanwege ruimtelijke ontwikkelingen, is het belangrijk om te kijken naar mogelijke alternatieven die de kap kunnen voorkomen

  Daarnaast is ecologisch onderzoek bij het kappen van bomen van groot belang. Er moet onderzocht worden of bomen dienen als vaste broed-of rustplaats voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, en kleine zoogdieren. Indien het antwoord hierop ja is, moeten passende maatregelen worden genomen om het voortbestaan van deze verschillende soorten in een gebied niet in gevaar te brengen. Voorbeelden van maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van nieuw nestmateriaal in bomen die behouden blijven. Om deze maatregelen te kunnen treffen is vaak op basis van de Wet natuurbescherming een ontheffing vereist.

  Soms is kap begrijpelijk
  Het kappen van bomen lijkt in principe een ecologisch nadelige handeling, maar het kan begrijpelijk zijn waarom hiervoor gekozen wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bomen om veiligheidsredenen of ouderdom of na schade door een storm moeten worden gekapt. Daarnaast ziet de Natuur en Milieufederatie Limburg ook vaak dat inheemse boomsoorten worden overwoekerd door exotische boomsoorten, de boom kappen is dan een goede keuze.

  Meer informatie
  Meer informatie over de juridische regelingen rondom de kap van bomen kunt u vinden op de website www.bomenrecht.nl
  Voor meer informatie bij dreigende kap van bomen kunt u terecht bij de Bomenstichting

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Heb je nog vragen of wil je advies? We helpen je graag

Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do