Beroep tegen woonwijk Melickerveld 2022 in Roermond

22 april 2022

Beroep tegen woonwijk Melickerveld 2022 in Roermond

De NMF Limburg heeft samen met Milieugroep Roermond, Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen en de Zoogdierenwerkgroep van IVN Roermond beroep aangetekend tegen vaststelling van het bestemmingsplan Melickerveld 2022.

Waarom beroep?

Samen met de hierboven genoemde natuur- en milieuorganisaties hebben we in november van vorig jaar een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbestemmingsplan Melickerveld 2022, betreffende de bouw van bijna 500 woningen. De argumenten die wij in deze zienswijze naar voren hebben gebracht, heeft de gemeente Roermond in de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan Melickerveld 2022’ beantwoord. Wij zijn van mening dat de beantwoording op de meeste punten ernstig tekortschiet. Dit zijn onze belangrijkste bezwaren:

  • Er zijn fouten gemaakt in de stikstofberekening, o.a. met de verkeersaantallen die de woonwijk genereert. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met cumulatieve effecten, zoals uitbreiding en verplaatsing van het opslagdepot van Rockwool.
  • Waar komt de mest – die eerst op het landbouwperceel waar de woonwijk gepland is werd uitgereden – nu terecht? Wellicht op een perceel dat dichter bij een Natura 2000-gebied ligt.
  • In het plangebied van de woonwijk leven verschillende dassen. De compensatiemaatregelen voor de das, waaronder het te compenseren areaal foerageergebied, zijn zwaar onvoldoende.
  • Er zijn negatieve effecten te verwachten op de torenvalk die in het plangebied broedt en op de streng beschermde rugstreeppad.
  • Het Melickerveld dient nu als ecologische verbindingszone tussen het Roerdal en de Meinweg.
  • In de plannen wordt steeds gesproken over een natuurinclusieve woonwijk, maar dit is nergens in concrete voorschriften vastgelegd.
  • De woonwijk Melickerveld voorziet niet in een actuele, regionale woonbehoefte: hier worden voornamelijk wat luxere huizen aangeboden, terwijl de woningmarkt juist behoefte heeft aan starters- en seniorenwoningen.
  • De unieke landschappelijke waarden van Melickerveld worden met de komst van een grote woonwijk vernietigd.
  • De woonwijk is in strijd met het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg: volgens dit kader behoort het plangebied namelijk tot het landschapskader Velden, dat zoveel mogelijk behouden en versterkt moet worden.
  • Over het plangebied zijn twee archeologische rapporten verschenen die elkaar tegenspreken: het ene rapport zegt dat in vrijwel het hele gebied bodemverstorende ingrepen vermeden moeten worden. Het andere rapport zwakt deze bevindingen af. Wij achten daarom onderzoek door een onafhankelijke partij naar de archeologische waarden noodzakelijk.

Dit bericht is een samenvatting van ons beroep tegen vaststelling van het bestemmingsplan Melickerveld 2022.

Lees volledige beroep

 

Foto bij samenvatting: mijnmelickerveld.nl

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do