NMF Limburg dient zienswijze in tegen woonwijk in Melickerveld

29 november 2021

NMF Limburg dient zienswijze in tegen woonwijk in Melickerveld

Het Melickerveld ten zuiden van Roermond, een glooiend gebied met unieke landschappelijke waarden, wordt opnieuw bedreigd door woningbouw. In het verleden heeft de NMF Limburg zich samen met andere organisaties met succes verzet tegen eerdere plannen om in het Melickerveld een woonwijk te realiseren: in 2019 zette de Raad van State een streep door deze plannen.

De NMF Limburg heeft nu samen met de Milieugroep Roermond, de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen en de Zoogdierenwerkgroep van IVN Roermond e.o. een zienswijze ingediend op een nieuw plan voor een woonwijk op deze plek, namelijk op het Ontwerpbestemmingsplan Melickerveld 2022. Wij zijn van mening dat er geen noodzaak is voor een grote woonwijk op deze locatie.

Bekijk onze zienswijze

 

De nieuwe opzet: natuurinclusief?

De nieuwe opzet voor woningbouw in het Melickerveld is om verschillende redenen zeer onwenselijk. In de plannen wordt steeds gesproken over een ‘natuurinclusieve woonwijk’ waar mens en dier zich thuis voelen en waar de biodiversiteit zal worden verbeterd. Dat klinkt mooi, maar er is geen enkele garantie dat er natuurinclusief gebouwd gaat worden. Het begrip natuurinclusieve wijk wordt nergens in het ontwerpbestemmingsplan geconcretiseerd in kwalitatieve en kwantitatieve voorschriften en inrichtingen. Ook zijn er aantoonbaar fouten gemaakt in de stikstofberekeningen en komt de aanwezige dassenpopulatie ernstig onder druk te staan. Deze en andere argumenten uit onze zienswijze hebben we hieronder samengevat.

De belangrijkste argumenten op een rijtje

  • Er zijn fouten gemaakt in de stikstofberekening, zo zijn bv Duitse Natura 2000-gebieden niet meegenomen in de berekeningen.
  • Er wordt niet goed onderbouwd waarom een Voortoets (waarin wordt aangegeven waarom de stikstoftoename geen significant negatief effect heeft op Natura 2000-gebieden) en een Milieu Effect Rapport ontbreken.
  • De woonwijk heeft grote negatieve effecten op de aanwezige dassenpopulatie en de voorgestelde compensatiemaatregelen zijn onvoldoende. Ook zullen er negatieve effecten zijn op streng beschermde en bijzondere dieren als de torenvalk, rugstreeppad en de vlinder Spaanse vlag.
  • Het plangebied voor de woonwijk maakt deel uit van een ecologische verbinding tussen de Maas (Lus van Linne) en de Meinweg. Hier wordt in het bestemmingsplan geen rekening mee gehouden.
  • In de plannen wordt steeds gesproken over een natuurinclusieve woonwijk, maar dit wordt nergens in het bestemmingsplan concreet gemaakt in kwalitatieve of kwantitatieve voorschriften. Ook is er geen maximaal aantal woningen vastgelegd en zullen er vooral luxe, vrijstaande woningen worden gebouwd, terwijl er vooral behoefte is aan meer en kleinere woningen. Daarnaast wordt niet duidelijk onderbouwd waarom er in de binnenstad van Roermond geen leegstaande gebouwen zijn die gebruikt kunnen worden voor woningbouw.
  • De unieke landschappelijke waarden van het Melickerveld met zijn hoogteverschillen en het vrijwel ontbreken van bebouwing geven dit gebied een voor Roermond en voor Nederland uniek karakter: deze landschappelijke waarden zullen met de komst van een grote woonwijk teniet gedaan worden. Een woonwijk op deze locatie is ook in strijd met het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg, omdat hierin wordt aangegeven dat de openheid van dit gebied zoveel mogelijk behouden moet worden.
  • Daarnaast heeft een archeologisch onderzoeksbureau aangegeven dat in vrijwel het gehele gebied bodemverstorende ingrepen vermeden moeten worden, dat wil zeggen op deze plek geen woonwijk bouwen.
  • Ten slotte is het proces van burgerparticipatie niet goed verlopen: de gemeente Roermond moet een weloverwogen standpunt in kunnen nemen over het Melickerveld en heeft haar regierol volledig overgelaten aan de projectontwikkelaar.

Net als bovengenoemde natuur- en milieuorganisaties vinden we dat de unieke waarde van het Melickerveld moet worden erkend en dat de gemeente Roermond op zoek moet gaan naar een alternatieve bouwlocatie.


Foto: mijnmelickerveld.nl

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do