Gezamenlijke zienswijze NMF Limburg en Natuurmonumenten tegen groot distributiecentrum in Weert

25 maart 2024

Gezamenlijke zienswijze NMF Limburg en Natuurmonumenten tegen groot distributiecentrum in Weert

In februari van dit jaar heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg samen met Natuurmonumenten bezwaar gemaakt tegen de realisatie van twee zogenaamde warehouses op het bedrijventerrein Kanaalzone 2 in Weert, met een oppervlakte van bijna 90.000 m2, maar liefst 18 voetbalvelden! Onze argumenten tegen dit mega distributiecentrum lichten we hieronder toe.

Het gebied waar het distributiecentrum is gepland (rood omlijnd).

 

Zuinig ruimtegebruik

Wij zijn van mening dat de schaarse ruimte in Nederland beter gebruikt kan worden voor andere doeleinden zoals woningen, groene energieopwekking en/of klimaatadaptatie.

Stop de aantasting van het landschap

Wij willen verdere verdozing van het landschap voorkomen; dat is ook wat Provinciale Staten en het College van Rijksadviseurs hebben aangegeven.

De plannen zijn in strijd met beleid

Volgens de Provinciale Omgevingsvisie moet bij nieuwvestiging van logistieke bedrijven sprake zijn van een bedrijf met toegevoegde waarde voor de economische structuur en een innovatief karakter: dit is hier echter niet aangetoond. Daarbij ligt de locatie niet in de provinciale voorkeursgebieden voor logistieke bedrijven (Venlo, Venray, Sittard-Geleen, Stein en Beek).

Daarnaast past deze ontwikkeling niet in de Structuurvisie Gemeente Weert, omdat dit bedrijventerrein bestemd is voor kleine tot middelgrote (max 15.000 m2) bedrijven en zou Kanaalzone II ontwikkeld moeten worden als recreatiegebied ter versterking van de IJzeren Man. Ook is de ontwikkeling in strijd met de strategische visie Werken aan Weert 2030. In deze visie worden 5 waarden genoemd om de uniciteit van Weert meer te benadrukken. Aan twee van deze waarden, namelijk het bevorderen van ‘de aanwezigheid en functie van groen’ en ‘duurzaam en innovatief ondernemen en leven’ wordt met de ontwikkeling van een distributiecentrum niet voldaan.

Verder staat in de ontwerp Omgevingsvisie Weert dat grote bedrijven (van meer dan 5 ha) niet in de gemeente Weert worden gerealiseerd en dat in Kanaalzone II de focus ligt op gemengd MKB met als voorkeur hoogwaardige technologische maakindustrie. Hier voldoet een distributiecentrum niet aan.

Geen eisen aan natuurinclusief en duurzaam bouwen

In het bestemmingsplan worden geen harde eisen gesteld aan het duurzaam opwekken van energie en aan natuurinclusief bouwen. Voor dit laatste zou de Checklist Groen Bouwen gebruikt kunnen worden, die is opgesteld door de Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging.

Mogelijk overtredingen op de Wet natuurbescherming

Voorafgaand aan het ecologisch onderzoek zijn mogelijk een poel gedempt en bomen gekapt. Daarnaast worden er mogelijk nog bomen gekapt voor het realiseren van in- en uitritten: wij willen duidelijkheid of de poel en de bomen verwijderd zijn zonder dat een ecoloog heeft gecontroleerd of hier beschermde diersoorten in aanwezig waren. En ook of er door de kap van bomen voor de in- en uitritten mogelijk een essentiële vliegroute van vleermuizen verdwijnt en vleermuisverblijfplaatsen en/of jaarrond beschermde vogelnesten.

Het vellen van bomen is vergunningplichtig

Alle bomen in de bomenrij aan de oostzijde van het plangebied zijn in het Bomenbeleidsplan Weert aangewezen als structuurbomen. Dat houdt in dat deze op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening beschermd zijn en het vellen van deze bomen vergunningplichtig is. Onder vellen valt ook het verrichten van handelingen zowel boven- als ondergronds die kunnen leiden tot de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de bomen.

Onjuistheden in de stikstofberekeningen

We hebben een aantal onjuistheden/onduidelijkheden in de stikstofberekeningen geconstateerd, zoals onduidelijkheid over de referentiesituatie en het gebruik van verschillende getallen in het verkeersonderzoek enerzijds en het stikstof- en geluidsonderzoek anderzijds.

Landschappelijke inpassing is niet vastgelegd

Er is bijvoorbeeld niet vastgelegd welke leeftijd of omtrek de te planten bomen hebben.

Bekijk zienswijze

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do