Is er een toekomst voor kernenergie in Limburg?

21 juli 2023

Is er een toekomst voor kernenergie in Limburg?

Kernenergie staat landelijk weer op de agenda en ook in Limburg heeft het provinciebestuur dit jaar een alliantie opgericht om de mogelijkheden van kernenergie verder te onderzoeken. Met name kleine modulaire reactoren (SMR’s) worden gezien als een noodzakelijke en stabiele aanvulling op hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

Artist impression van de AP300, een SMR van Westinghouse | Bron: Westinghouse

Met kernenergie lijkt de ambitie om de elektriciteitsproductie in ons land uiterlijk in 2040 CO2-neutraal te maken een stuk haalbaarder. Maar de ontwikkeling van de SMR’s staat nog in de kinderschoenen, het nucleaire afvalprobleem is ook nog niet opgelost en de kosten kunnen oplopen tot maar liefst een miljard euro per centrale. Is het gezien deze nadelen niet veel slimmer om iets te doen aan het grootverbruik van bedrijven in de energie-intensieve industrie?

Enquête

In het kader van onze eigen visiebepaling rondom kernenergie hebben we recent een enquête uitgezet onder leden van onze aangesloten organisaties. Op basis van 108 ontvangen reacties kunnen we voorzichtig een beeld schetsen van hoe onze achterban denkt over kernenergie in Limburg. Hieronder volgt een samenvatting van de uitkomsten en om alvast een tipje van de sluier op te lichten: ook binnen onze achterban lopen de meningen over dit onderwerp behoorlijk uiteen.

Uitkomsten

Ruim de helft van de respondenten ziet als mogelijke voordelen van kernenergie vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de CO2-vrije energieopwek. Ongeveer een derde wijst op het beperkte ruimtebeslag en de leveringszekerheid van energie. Het afvalprobleem, de veiligheidsrisico’s en mogelijke nucleaire ongevallen worden gezien als grootste nadelen. Ook geeft ongeveer de helft aan dat de hernieuwde interesse in kernenergie afleidt van de noodzaak tot energiebesparing.

Het merendeel van de respondenten vindt dat de provincie de ontwikkeling rondom kernenergie niet specifiek zou moeten stimuleren, maar de focus elders zou moeten leggen: bijvoorbeeld op energiebesparing. Daarentegen geeft toch ook een kwart aan dat de provincie deze ontwikkelingen juist sterk zou moeten stimuleren, bijvoorbeeld vanwege het potentieel om de energiemix te verbeteren.

Als laatste stelden we de vraag wat de rol van NMF Limburg zou moeten zijn in het debat over kernenergie binnen onze provincie. Uit de antwoorden kwam duidelijk naar voren dat we als belangenbehartiger van natuur en landschap goed moeten (blijven) waarborgen dat deze ontwikkelingen niet ten koste gaan van onze natuurlijke omgeving. Een kritische blik hierbij is duidelijk gewenst vanuit de achterban, en ook het blijven monitoren van de ontwikkelingen, en het benadrukken van de negatieve gevolgen (zoals het doorschuiven van het afvalprobleem naar komende generaties). Voorstanders van kernenergie stellen prijs op een open en objectieve houding van de NMF Limburg zonder vooroordelen.

Achterban meer verdeeld

Uit de enquête komt het beeld naar voren dat onze achterban nu meer verdeeld is rondom het vraagstuk kernenergie (SMR’s), dan pakweg 30 jaar geleden. In de afgelopen decennia hebben er veel ontwikkelingen op het gebied van energie plaatsgevonden, zoals de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en de landschappelijke impact ervan. Ook is het klimaatakkoord in 2016 ondertekend, en is het gevoel van urgentie over de kritieke toestand van onze natuur toegenomen. Het lijkt erop dat de tijdgeest, energieschaarste en de lange ervaring met kernenergie wel degelijk invloed hebben op de opinievorming. 

De uitkomsten van de enquête nemen we mee bij het opstellen van onze visie die we later dit jaar naar buiten brengen.

Wil je alvast meer weten? Lees dan het artikel Natuur en Milieufederatie Limburg worstelt met vraagstuk kernenergie uit De Limburger.

 

Meer info? Neem contact op met Willeke

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do