Milieufederatie plaatst kritische opmerkingen bij nieuwe POL-aanvulling

28 juli 2009

Milieufederatie plaatst kritische opmerkingen bij nieuwe POL-aanvulling

De Milieufederatie Limburg heeft gereageerd op de nieuwe ‘POL-aanvulling Verstedelijking, Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering’. De federatie ondersteunt het plan op hoofdlijnen, maar plaatst enkele kritische kanttekeningen.

limburg POL Het beleid van de overheid richt zich al jarenlang op concentratie van woningbouw en bedrijven in of aansluitend aan bebouwd gebied. Volgens de POL-aanvulling kan hier echter onder bepaalde voorwaarden makkelijker van worden afgeweken, een ontwikkeling die de Milieufederatie ongewenst acht. Dit kan leiden tot onder andere extra verstening of verrommeling van het buitengebied en een toename van de automobilileit. Ook ontkracht de POL-aanvulling het reeds bestaande beleid van concentratie.

De Milieufederatie meent ten slotte ook dat het zogenoemde kwaliteitsmenu beter omschreven dient te worden waar het gaat om de bevoegdheden van de gemeenten. Gemeenten krijgen de kans om zelf een kwaliteitsmenu voor de omgeving uit te werken. Dat wil zeggen dat gemeenten zelf bepalen welke ‘groene’ prestatie iemand moet leveren die toestemming krijgt om te bouwen buiten de rode contouren (oftewel in het buitengebied). De Milieufederatie pleit voor compensatie op de plek zelf. De provincie laat dit over aan de betreffende gemeente. Maar hoe zit het met gemeenten die geen ‘groene’ tegenprestatie eisen? En wat als een gemeente dit wil oppakken, maar er nog niet klaar voor is? Hoe gaat het dan in de overgangsfase? Op deze vragen geeft de voorliggende POL-aanvulling nog geen eenduidig antwoord. De Milieufederatie benadrukt het belang van een toetsing en een minder vrijblijvend karakter van dit beleid. De provincie zou harde afspraken moeten maken met gemeenten dat compensatie altijd plaatsvindt op de juiste bestemming en daadwerkelijk ten goede komt aan de natuur en niet aan bijvoorbeeld een speelpleintje of gemeenschapshuis.

Zienswijze SML POL aanvulling verstedelijking

Zienswijze SML Limburgs Kwaliteitsmenu

Milieufederatie plaatst kritische opmerkingen bij nieuwe POL-aanvulling