NMF Limburg dient aanvullende gronden in bij beroep tegen bestemmingsplan Melickerveld

14 september 2022

NMF Limburg dient aanvullende gronden in bij beroep tegen bestemmingsplan Melickerveld

Begin september heeft de NMF Limburg samen met een aantal andere organisaties aanvullende gronden ingediend bij het beroep tegen het bestemmingsplan van de woonwijk Melickerveld in Roermond.

Beroep tegen de woonwijk Melickerveld

In april van dit jaar heeft de NMF Limburg samen met een aantal andere natuurorganisaties beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan van de woonwijk Melickerveld in Roermond. Kort samengevat waren onze belangrijkste bezwaren als volgt:

 • fouten in de stikstofberekening;
 • negatieve effecten op dassen, torenvalk, rugstreeppad en knoflookpad;
 • achteruitgang van biodiversiteit;
 • woonwijk maakt ecologische verbindingszone tussen Meinweg en Roerdal onmogelijk;
 • natuurinclusief bouwen is nergens vastgelegd;
 • woonwijk voorziet niet in een actuele, regionale behoefte;
 • historische wegen en steilrand zijn niet beschermd in het bestemmingsplan;
 • landschappelijke waarden van Melickerveld worden vernietigd;
 • woonwijk is in strijd met Landschapskader Noord- en Midden-Limburg;
 • archeologische rapporten spreken elkaar tegen.

Aanvullende gronden

We hebben een brief van de Raad van State gekregen waarin wordt aangegeven dat op deze zaak de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. Omdat dit niet eerder bekend was kregen we de gelegenheid om aanvullende gronden aan te voeren. Wij hebben daarop vier aanvullende gronden aangevoerd:

 1. Crisis- en Herstelwet is niet van toepassing
  De Crisis- en Herstelwet is volgens ons helemaal niet van toepassing, omdat het hier namelijk om een volledig nieuw besluit gaat en geen vervolg van een eerdere procedure. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 2019 het gehele besluit vernietigd waardoor er nu een volledig nieuwe planprocedure doorlopen moest worden. Daarnaast mag de Crisis- en Herstelwet niet toegepast worden bij projecten waarbij een vergunning op de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is, omdat de kwaliteit van een Natura 2000-gebied door het project kan verslechteren. In ons beroep hebben wij uitgebreid beargumenteerd waarom volgens ons een dergelijke vergunning bij Melickerveld aangevraagd had moeten worden.
 2. Natura 2000-gebied De Meinweg gevoeliger voor stikstof dan aangenomen
  Begin september is een conceptrapport van internationale wetenschappers verschenen, waarin wordt aangegeven dat veel natuursoorten veel gevoeliger zijn voor stikstof dan eerder werd aangenomen, waaronder Natura 2000-gebied de Meinweg dat in de directe nabijheid van Melickerveld ligt.
 3. Recente uitspraak Raad van State over stikstof
  Op 7 september jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat innovatieve technieken bij stikstof- en effectbepaling geen zekerheid geven (ECLI:NL:RVS:2022:2557). Bij Melickerveld is niet eens een effectbepaling gedaan en enkel gerekend dat de stikstofdepositie van de woonwijk minder is dan van de akkers en graslanden. In ons beroep hebben wij reeds beargumenteerd dat er fouten zitten in de stikstofberekeningen en dat deze opnieuw gedaan moeten worden.
 4. Ontwerp-Omgevingsvisie gemeente Roermond: natuurgebieden niet goed verbonden
  De gemeente Roermond heeft in de zomer een Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gelegd. Hierin staat in de paragraaf ‘Afwisselend landschap’ een aantal zwaktes vermeld, waaronder de zwakte dat de natuurgebieden niet goed met elkaar verbonden zijn. In ons beroepschrift hadden wij al aangegeven dat de woonwijk Melickerveld de ecologische verbindingszone tussen Natura 2000-gebieden de Meinweg en het Roerdal onmogelijk maakt en deze conclusie wordt nu in de ontwerp-Omgevingsvisie bevestigd. De gemeente Roermond lijkt daarmee in strijd te handelen met haar eigen voorgenomen beleid (in de Ontwerp-Omgevingsvisie) en het Bestemmingsplan Melickerveld.

Lees uitgebreide toelichting

 

Foto bij samenvatting: mijnmelickerveld.nl

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do