NMF Limburg verzet zich tegen uitbreiding attractiepark Toverland

25 februari 2024

NMF Limburg verzet zich tegen uitbreiding attractiepark Toverland

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een zienswijze ingediend tegen de uitbreiding van attractiepark Toverland. Om deze zienswijze toe te lichten was de federatie aanwezig bij een zeer druk bezochte informatieavond voor bewoners in Kronenberg.

Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het Natuurnetwerk Limburg (groen weergegeven).

Attractiepark Toverland in Sevenum wil de komende jaren fors uitbreiden met nieuwe themagebieden, attracties en overnachtingsplekken in de vorm van hotels, een vakantiepark en camperplaatsen (zie bovenstaand kaartje).

Onze bezwaren in het kort

Er is geen rekening gehouden met cumulatieve effecten
In de nabijheid van Toverland vinden diverse grootschalige ontwikkelingen plaats, zoals de re-activering van vliegbasis De Peel, de uitbreiding van recreatiepark De Schatberg en de uitbreiding van Grandorse. De cumulatieve effecten van al deze ontwikkelingen worden onvoldoende meegenomen.

Commisie m.e.r. moet worden betrokken
De Commisie m.e.r. speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit en objectiviteit van milieueffectrapporten. Zeker bij een grootschalig project als dit is een advies van deze Commissie van groot belang.

Negatieve effecten op beschermde diersoorten
Bureau Kragten, dat vrijwel alle onderzoeken in het plangebied heeft gedaan, concludeert dat de toename aan verstoord gebied door geluid dermate groot is, dat de effecten van geluidhinder nader bekeken moeten worden als bekend is welke concrete activiteiten er zullen gaan plaatsvinden. Naast verstoring door geluid maakt de NMF Limburg zich ook zorgen over verstoring door licht, omdat uit recent onderzoek is gebleken dat zelfs lichten op de grond met een lage intensiteit het gedrag van overvliegende trekvogels beïnvloeden. Toverland wil daarnaast zo’n 30 keer per jaar een grote vuurwerkshow geven. Volgens Kragten worden negatieve effecten op broedende vogels hierbij voorkomen door vuurwerk niet af te steken tijdens het broedseizoen, maar recent onderzoek laat zien dat verstoring van vogels – al dan niet broedend – zeer langdurig kan zijn. Daarbij vindt de NMF Limburg dat het afsteken van vuurwerk niet meer van deze tijd is ook gezien de nadelige effecten op het milieu. In het plangebied is een boerderij aanwezig die niet meer in gebruik is: in de gebouwen bevinden zich jaarrond beschermde nesten van boerenzwaluwen en huismussen. Deze bebouwing zal echter worden gesloopt om hier een camperplaats van te maken: hierbij gaan de nesten verloren. Daarbij geeft Kragten aan dat hier in de toekomst mogelijk kerkuil en steenuil (de nesten van deze soorten zijn eveneens jaarrond beschermd) zullen gaan nestelen. De NMF Limburg vraagt zich af waarom de camperplaats niet op een andere locatie kan worden gerealiseerd om de nesten te behouden.

Meer fijnstof
De gemeente Horst aan de Maas heeft het Schone Lucht akkoord ondertekend, waarin de advieswaarden van de World Health Organization (WHO) als leidraad dienen. Als we de fijnstofwaarden uit het onderzoek van bureau Kragten naast de WHO-advieswaarden leggen, zien we een aanzienlijke overschrijding van fijnstof.

Verkeersopstoppingen
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland maakt zich zorgen dat de ontwikkelingen in De Peelbergen leiden tot doorstromingsproblemen op de aansluiting van de N277 (de Midden Peelweg) op de A67. De NMF Limburg wil evenals Rijkswaterstaat dat de verschillende plannen die in de regio spelen, meer in samenhang worden beschouwd.

Vragen over de stikstofberekeningen en de watertoets
NMF Limburg heeft meerdere vragen over de uitgevoerde stikstofberekening, o.a. of de interne saldering die is toegepast wel klopt. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan mogen namelijk reeds beëindigde activiteiten niet worden meegenomen. Er wordt hier intern gesaldeerd met stikstof van het agrarische bedrijf in het plangebied, terwijl twijfelachtig is tot wanneer de agrarische activiteiten nog plaatsvonden. Daarnaast maken we ons zorgen over de cumulatieve effecten van de grondwateronttrekkingen van alle projecten samen die in de nabijheid van Toverland spelen.

Bekijk zienswijze

 

Lees ook:
Natuur en Milieufederatie Limburg drukt haar bezorgdheid uit over de uitbreidingsplannen van Toverland | Omroep Horst aan de Maas

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do