NMF Limburg dient zienswijze in tegen Grandorse

25 februari 2024

NMF Limburg dient zienswijze in tegen Grandorse

Eind vorig jaar heeft de NMF Limburg een zienswijze ingediend tegen het Ontwerp bestemmingsplan Grandorse en Aanvulling MER. Het benodigde salderingsplan is namelijk niet uitgevoerd en het lijkt erop alsof diverse verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn overtreden ten aanzien van onder meer dassen, vleermuizen, vogels en het kappen van bomen.

Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het Natuurnetwerk Limburg (donkergroen) en de Groenblauwe mantel (lichtgroen).

De gemeente Horst aan de Maas wil in het gebied rond het paardensportcentrum ‘Equestrian Center de Peelbergen’ diverse ontwikkelingen mogelijk maken voor de paardensport, zoals een evenemententerrein, permanente stalplaatsen voor bijna 600 paarden en een hippisch bedrijventerrein. Het gaat om een groot gebied dat voor een aanzienlijk deel in het Natuurnetwerk Limburg ligt (zie bovenstaand kaartje).

Onze bezwaren in het kort

Kritiek Commissie m.e.r.
De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft voor Grandorse 2 adviezen uitgebracht: in 2018 is er een voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport gegeven. De Commissie geeft hierin aan dat de effecten van extra verlichting op dieren en mensen in het Milieueffectrapport (MER) niet bekeken zijn en dat er ook nauwelijks aandacht is besteed aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en het duurzaam opwekken van energie. Daarnaast heeft de Commissie op 20 februari 2024 een toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop uitgebracht. In het laatste advies uit de Commissie stevige kritiek, omdat diverse milieueffecten niet goed in beeld zijn gebracht. Zo valt niet op te maken of de toekomstplannen zullen leiden tot files op de nabijgelegen Middenpeelweg, iets waar Rijkswaterstaat ook bezorgd over is: minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft zijn zorgen hierover geuit in een brief aan de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast is er volgens de Commissie niet goed gekeken naar de effecten op dassen die op het terrein van Grandorse leven.

Salderingsplan is niet uitgevoerd
Er zijn in het plangebied al diverse ingrepen geweest in onder andere het Natuurnetwerk Nederland, waarvoor bos is gekapt, zoals het verbreden en verharden van een onverharde weg (nu de Travers), het verbreden van de Kulbergweg, de aanleg van een ruiterpad langs de Travers en de aanleg van ruiterpaden in natuurgebied de Heesberg. De realisatie van de natuurcompensatie is opgenomen in een salderingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente / initiatiefnemers. Volgens Bureau Meervelt dat diverse natuuronderzoeken in het plangebied heeft uitgevoerd en het Salderingsplan Grandorse heeft opgesteld, is er géén invulling gegeven aan de uitvoering ervan.

Overtredingen op de Wet natuurbescherming voor dassen, eekhoorns, vleermuizen en vogels
Bureau Meervelt geeft aan dat de Wet natuurbescherming waarschijnlijk is overtreden of dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren. Het bureau verwacht dat de ontwikkelingen bij Grandorse zullen leiden tot ernstige verstoring en/of sterfte van dassen. Daarnaast geeft Meervelt aan dat er mogelijk bomen zijn gekapt zonder dat is gecontroleerd of hier eekhoornnesten in voorkwamen of dat er vleermuisverblijfplaatsen in zaten of vogelnesten. Ook zijn mogelijk door de reeds uitgevoerde ingrepen verblijfplaatsen van de beschermde levendbarende hagedis vernietigd. Bureau Meervelt geeft zelfs het alarmerende advies om alle activiteiten in het plangebied waarvoor geen toestemming verleend is, stil te leggen en eerst orde op zaken te stellen.

Mogelijk overtredingen op de Wet natuurbescherming voor kappen van bomen
In het plangebied zijn al diverse bomen gekapt: volgens Bureau Meervelt moet worden nagegaan of voor de kap van bomen die buiten de bebouwde kom liggen wel een melding is gedaan bij de provincie: hier geldt namelijk een herplantplicht. Daarnaast moet voor de bomen langs de Peelstraat worden nagegaan of voor de kap een omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente.

Cumulatieve effecten van allerlei ontwikkelingen in de regio ontbreken
In de directe nabijheid van Grandorse spelen nog diverse andere grote zaken, zoals de uitbreiding van attractiepark Toverland en de uitbreiding van recreatiepark De Schatberg. De cumulatieve effecten van al deze plannen moeten in kaart worden gebracht.

Bekijk zienswijze

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do