NMF Limburg dient zienswijze in tegen mega industrieterrein in Elmpt

23 februari 2023

NMF Limburg dient zienswijze in tegen mega industrieterrein in Elmpt

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft samen met collega organisatie Natuur en Milieu Gelderland en de Duitse Naturschutzbund Mönchengladbach een zienswijze ingediend tegen de realisatie van het eerste deel van industrieterrein Javelin Park, namelijk Javelin Park Ost, in het Duitse Elmpt. De initiatiefnemer Verdion wil op de voormalige Britse luchtmachtbasis uiteindelijk een 170 ha (!) groot industrieterrein realiseren.

Onze bezwaren in het kort

Ligging middenin natuurpark Maas-Swalm-Nette, geen MKBA
Het industrieterrein ligt middenin het grenspark Maas-Swalm-Nette en een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) ontbreekt. Nu is alleen gekeken naar de mogelijk negatieve effecten van het deel Javelin Park Ost, maar in het bestemmingsplan zouden álle effecten (van Javelin Ost, van Javelin West en van de geplande windturbines) meegenomen moeten worden.

Milieurapport
De oppervlakte groen in het plangebied neemt schrikbarend af: van 65% (ca. 65 ha) naar 18 ha (19%). Het Milieurapport geeft aan dat de gevolgen voor beschermde diersoorten en voor Natura 2000-gebieden nog niet bekend zijn. Het plangebied is voor o.a. de zeldzame nachtzwaluw een belangrijke habitat. Daarnaast zou voor een dergelijk groot project net over de grens bij Roermond een grensoverschrijdend milieueffectrapport opgesteld moeten worden: dat is niet gebeurd.

Verkeersonderzoek
Ook hier is alleen gekeken naar de effecten van Javelin Ost en niet die van het gezamenlijke project, dus inclusief Javelin West. Er wordt gerekend met een toename van 11.000 motorvoertuigen per dag, maar met Javelin West erbij zou dit aantal nog verdubbelen. Daarnaast worden naast de auto geen alternatieve vervoersmiddelen besproken om het industriegebied te bereiken voor de verwachte circa 7.000 werknemers.

Visualisatie door Groen Grensland

Stikstofonderzoek
Ook hier zijn de effecten van fijnstof en stikstof alleen berekend voor Javelin Ost. Daarnaast is er géén rekening gehouden met de stikstofdepositie op Nederlandse Natura 2000-gebieden en moet daarbij rekening worden gehouden met de veel strengere Nederlandse normen.

Geen alternatieven
Alternatieve invullingen voor het plangebied worden niet besproken. De vele gebouwen in het plangebied (hoofdzakelijk woonhuizen) zouden opgeknapt en weer in gebruik genomen kunnen worden. Of het gebied zou – net zoals de voormalige militaire terreinen Brachterwald en Groote Heide – natuurgebied kunnen worden.

Bekijk zienswijze

 

Lees ook:
NMF Limburg roept provincie Limburg en gemeenten op samen op te trekken tegen industrieterrein in Elmpt(D)

Website Groen Grensland

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do