Zienswijze en handhavingsverzoeken tegen verdozing Belfeld

25 maart 2024

Zienswijze en handhavingsverzoeken tegen verdozing Belfeld

Eind februari heeft Werkgroep Stop Verdozing Belfeld een zienswijze ingediend tegen de komst van een megaloods in het dorpje Belfeld. De Natuur en Milieufederatie Limburg onderschrijft de zienswijze en heeft daarnaast twee handhavingsverzoeken ingediend voor overtredingen op de Wet natuurbescherming en de Wet bodembescherming.

Locatie waar de loods gepland is

 

Het bedrijf Next Level wil op het Witveldterrein in Belfeld een megagroot distributiecentrum bouwen van zo’n 50.000 m2 groot (bijna 10 voetbalvelden!). Zo’n 2600 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze hebben aangegeven deze loods niet te willen. In de zienswijze van de Werkgroep Stop Verdozing Belfeld wordt een groot aantal bezwaren tegen het distributiecentrum opgesomd, waarvan een aantal hieronder zijn weergegeven:

Het wordt de burger erg moeilijk gemaakt

De ontwerp omgevingsvergunning lag ter inzage met een groot aantal bijlagen met onduidelijke namen, terwijl de belangrijkste bijlagen zoals het bodem-, het geluids- en het stikstofonderzoek verstopt zaten in een groot document dat veel mensen vanwege de grootte van het bestand (ruim 1.000 pagina’s!) niet konden openen.

Onjuiste uitgangssituatie

In de documenten die bij de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage lagen, is er steeds vanuit gegaan dat het om het vervangen en vergroten van een bestaand logistiek bedrijf gaat. Dat klopt echter niet: hier stond namelijk eerst een fabriek die ordners produceerde. Met dit gegeven wordt o.a. in de verkeersanalyse, het onderzoek naar de luchtkwaliteit en de stikstofberekeningen uitgegaan van een onjuiste uitgangssituatie.

Minder strenge eisen aan Next Level dan eerdere initiatiefnemer

Een eerdere initiatiefnemer, die een soortgelijk plan voor deze locatie had ingediend, kreeg veel strengere eisen opgelegd zoals blijkt uit een brief die de Werkgroep via een WOO verzoek (Wet Open Overheid) heeft verkregen.

De loods komt te dicht bij woningen

Het Witveldterrein heeft nu milieucategorie 4. Er is geen aanpassing van het bestemmingsplan waarbij de milieucategorie is verlaagd van 4 naar 3 (passend bij een distributiefunctie). De VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ is een handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): hierin staan richtlijnen voor de afstand van bedrijven tot woningen, waarbij gemotiveerd kan worden afgeweken. Voor milieucategorie 4 ligt deze richtafstand tussen de 200 en 300 meter. Een distributiecentrum valt in principe onder milieucategorie 3: hierbij is de richtafstand 50-100 meter. Een groot aantal huizen in de nabijheid van de loods ligt echter binnen deze afstand van de loods.

Handhavingsverzoek m.b.t. overtredingen van de Wet bodembescherming

Uit de ter inzage liggende documenten behorende bij de ontwerp omgevingsvergunning blijkt dat hier al in 2009 een bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging met nikkel is geconstateerd (nikkelverbindingen zijn kankerverwekkend bij inademing). In de voorwaarden van de gemeente Venlo aan de koper staat dat het om een zogenaamde spoedlocatie gaat. In 2010 is al aangegeven dat ter plaatse sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging die met spoed gesaneerd dient te worden. De start van de sanering zou moeten aanvangen vóór 2014. Deze sanering heeft nu – bijna 20 jaar na de constatering van de verontreiniging – nog steeds niet plaatsgevonden. De NMF Limburg heeft daarom de gemeente Venlo opgeroepen hier handhavend op te treden.

Handhavingsverzoek m.b.t. overtredingen van de Wet natuurbescherming

Het college van B&W van de gemeente Venlo heeft in 2022 een sloopmelding geaccepteerd voor gebouwen aan de Witveldweg. In de brief van de gemeente als reactie op de sloopmelding staat dat vóór de sloop duidelijk moet zijn of er beschermde soorten of hun verblijfplaatsen aanwezig zijn en dat dit door een ecoloog moet worden vastgesteld. Indien er beschermde soorten in het te slopen gebouw zitten, is er een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig.

Twee quickscans uitgevoerd met verschillende resultaten

Projectontwikkelaar Next Level heeft ecologisch adviesbureau Econsultancy opdracht gegeven om een quickscan uit te voeren: dit bureau heeft het plangebied op 20 oktober 2021 onderzocht en in november 2021 een rapport opgesteld. Hierin wordt gesteld dat naar een groot aantal diersoorten aanvullend onderzoek nodig is en dat voor het kappen van de in het plangebied aanwezige houtopstanden mogelijk de gemeentelijke kapverordening geldt.
Zeer opmerkelijk is dat adviesbureau Geofoxx 2 maanden later, namelijk in januari 2022, nogmaals een ecologische quickscan verricht in het plangebied. De rapportage van deze quickscan ontbreekt, maar in het rapport ‘Ecologisch nader onderzoek: gebouw bewonende vleermuizen’ dat als bijlage in het rapport Ruimtelijke onderbouwing’ is opgenomen, staat dat tijdens de quickscan de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor vleermuizen in de kantoortoren niet uitgesloten kon worden. In het rapport van Econsultancy staat echter dat zich niet alleen in de kantoortoren mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden, maar ook in een aantal andere gebouwen. Ook wordt in het rapport van Geofoxx niets gezegd over aanvullend onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen, wat Econsultancy wel vermeldde. Naast 3 soorten vleermuizen heeft Geofoxx nader onderzoek gedaan naar steenuil, kerkuil en steenmarter. Econsultancy gaf echter aan dat er ook vervolgonderzoek gedaan zou moeten worden naar huismus, gierzwaluw, boomvalk, buizerd, torenvalk, ransuil, slechtvalk, spotvogel, eekhoorn, hazelworm, alpenwatersalamander, grote vos en teunisbloempijlstaart. Doordat dit vervolgonderzoek níet is gedaan, betekent dit dat er mogelijk overtredingen op de Wet natuurbescherming zijn gedaan.

Nest van zwarte roodstaart vernietigd en mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen

In het rapport ‘Ecologisch nader onderzoek: Gebouw bewonende vleermuizen’ van Geofoxx staat dat tijdens de quickscan niet kon worden uitgesloten dat de kantoortoren in gebruik is als verblijfplaats voor vleermuizen en dat er bij het veldbezoek op 7 september 2022 is geconstateerd dat er tussen dit veldbezoek en het vorige (op 15 augustus) werkzaamheden aan het gebouw plaatsgevonden hebben, die mogelijk potentiële verblijfplaatsen onbruikbaar hebben gemaakt. Zoals de verwijdering van boeiboorden. Daarnaast staat er in het rapport dat een nest van de zwarte roodstaart tijdens de werkzaamheden dusdanig is beschadigd dat het nest niet meer actief in gebruik is.

Vergunning voor het kappen van bomen?

Het is daarnaast onduidelijk of er voor het kappen van bomen een vergunning bij de gemeente is aangevraagd.

De NMF Limburg heeft de provincie Limburg, die voor de Wet natuurbescherming bevoegd gezag is, verzocht handhavend op te treden.

Bekijk zienswijze

 

Overige documenten

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do