Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale Energie Strategie (RES)

De energietransitie gaat onze samenleving en ons landschap veranderen. Er is de Natuur en Milieufederatie Limburg alles aan gelegen die verandering goed te laten verlopen. Daarom doen we actief mee met die energietransitie.

Participatie RES

Om de doelen uit het Klimaatakkoord (95% CO2 reductie in 2050) te behalen moet de opwekking van duurzame energie de komende jaren worden opgeschaald. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen gemeentes, bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nodig. Hiervoor zijn belanghebbenden op regionaal niveau aan de slag gegaan om de Regionale Energie Strategieën (RES) samen te stellen.

Lokaal gedragen energiebeleid

In de RES wordt door overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, en als het mogelijk is ook burgers, gewerkt aan regionaal gedragen keuzes als het gaat om energiebesparing en de duurzame opwekking van elektriciteit en de hiervoor benodigde infrastructuur. Er is daarbij ook speciale aandacht voor ruimtelijke inpassing, want ruimte is schaars in Nederland en inpassing van duurzame energievormen vraagt om nauwe samenwerking met partners in de omgeving. Een uitvoeringsagenda is uiteindelijk onderdeel van de RES.

Energieregio’s in Limburg

Nederland is opgedeeld in 30 Energieregio’s, waar de RES-sen op regionaal niveau worden samengesteld. Limburg bestaat uit de regio’s Noord en Midden Limburg (één regio) en Zuid Limburg.  Natuur en Milieufederatie Limburg is betrokken bij de beide regio’s als deelnemer in een klankbordgroep voor belanghebbenden.

Wanneer zijn de RES-sen geslaagd?

De RES-sen zijn voor Natuur en Milieufederatie Limburg geslaagd als voldaan wordt aan deze zaken:

  • De ambitieniveaus van alle RES-sen ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.
  • Het proces om tot de RES-sen te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan. Het streven naar 50% lokaal eigendom is duidelijk verankerd.
  • De RES-sen hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn door vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.
  • Een zorgvuldige inpassing van duurzame energievormen in het Limburgse landschap.

De Participatiecoalitie

Om de doelstellingen te behalen is landelijk een coalitie van organisaties op het gebied van energie, natuur en landschap samengekomen, de Participatiecoalitie: Energie Samen (vertegenwoordigt de energiecoöperaties), HIER KlimaatbureauBuurkracht, LSA Bewoners en de energieloketten.

De Participatiecoalitie streeft naar maatschappelijk gedragen RES processen, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden en lokaal eigendom.

Lees meer over de Participatiecoalitie

Meer informatie

Heb je vragen over RES? Willeke helpt je graag!

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do