NMF Limburg en Burgerbelangen Echt-Susteren dienen gezamenlijk beroep in tegen mega distributiecentra in Echt

30 maart 2023

NMF Limburg en Burgerbelangen Echt-Susteren dienen gezamenlijk beroep in tegen mega distributiecentra in Echt

De NMF Limburg en Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren hebben vorig jaar elk apart een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan van Bedrijvenpark De Loop. De gemeente Echt-Susteren heeft daarop de plannen iets aangepast. Onze bezwaren tegen de mega distributiecentra blijven echter onverminderd groot. Om te voorkomen dat er al gestart gaat worden met de plannen, is naast een gezamenlijk beroepschrift ook een gezamenlijk verzoek om voorlopige voorziening ingediend.

Planlocatie uitbreiding bedrijventerrein De Loop Echt

De casus in het kort

Het bedrijf Intospace wil het bedrijventerrein De Loop in Echt naar het noorden toe uitbreiden, waardoor er een gebied ontstaat van maar liefst 17,41 ha, waarvan het bedrijventerrein 15,92 ha uitmaakt. Intospace wil hier een mega distributiecentrum vestigen met een vloeroppervlak van 119.000 m2 en 116 laaddocks. Hiervoor moet een bosje in de noordwesthoek van het plangebied worden gekapt en daarnaast worden alle laanbomen langs de Oude Lakerweg gekapt: deze weg wordt vervolgens naar het oosten toe verlegd.

Ons beroepschrift bevat samengevat de volgende bezwaren:

Stop de aantasting van het landschap

Zowel de provincie Limburg als het College van Rijksadviseurs zijn van mening dat de verdozing van ons landschap gestopt moet worden. Daarnaast is het plan strijdig met het provinciale ruimtelijke beleid t.a.v. logistiek zoals verwoord in de provinciale Omgevingsvisie. De locatie ligt bv niet in de provinciale voorkeursgebieden voor logistieke bedrijven.

Woningen nodig in plaats van megaloodsen

Kleinschalige bedrijven die nu in de kern van Echt zitten, zou je kunnen verplaatsen naar De Loop, waardoor de ruimte die dan in de kern van Echt vrijkomt, gebruikt zou kunnen worden voor woningbouw.

De kernwaarden van de Bronsgroene landschapszone blijven niet behouden

Deze kwaliteiten bestaan o.a. uit het groene en het visueel-ruimtelijk karakter van het gebied. Met het kappen van een essen-eikenbosje van circa 1 ha, waar een dassenburcht zit en een reigerkolonie en een buizerd broeden, blijft het groene karakter niet behouden. De openheid van het gebied zal volledig verdwijnen door de realisatie van de megahallen.

Alleen uitbreiding van bestaande bedrijven in Structuurvisie Echt-Susteren toegestaan

In de Structuurvisie van de gemeente Echt-Susteren staat dat ‘er (onder voorwaarden) mogelijkheden zijn voor uitbreiding van bestaande bedrijven in het gebied tussen de A2 en het Julianakanaal aansluitend op de bestaande bedrijvigheid tot aan de Slagmolen’. Er is dus alleen uitbreiding voorzien van bestaande bedrijven wat het bedrijf Intospace niet is. Een Structuurvisie is bindend voor de opsteller, in dit geval de gemeente Echt-Susteren.

Ladder duurzame verstedelijking onduidelijk toegepast

Het is niet inzichtelijk hoe de ladder Duurzame Verstedelijking is toegepast. Alternatieven zijn niet serieus onderzocht. Gehele of gedeeltelijke realisatie van de plannen van Intospace door bijvoorbeeld het inschikken van bestaande bedrijven als Oprey & Beisterveld en/of Remondis op het huidige bedrijventerrein zijn nooit serieus afgewogen net als het behoud van de houtopstand binnen de nieuwe plannen.

Natuur wordt vernietigd en groen uitloopgebied voor omwonenden gaat verloren

Het plangebied heeft een belangrijke recreatieve functie als uitloopgebied voor de inwoners van Echt en Berkelaar. Daarnaast is het onaanvaardbaar dat met de huidige biodiversiteitscrisis het hiervoor genoemde essen-eikenbosje wordt vernietigd. Er worden wel bomen terug geplant, maar het duurt vele jaren voordat deze ‘sprieten’ dezelfde hoogte en omvang hebben als de bestaande volwassen bomen en voordat ze bijvoorbeeld eenzelfde hoeveelheid CO2 afvangen, water vasthouden en voor koelte zorgen.

Uit vleermuizenonderzoek is gebleken dat vleermuizen zowel de weg Slagmolen als de Oude Lakerweg als vliegroute gebruiken. Het verleggen van de Oude Lakerweg tot dicht tegen de snelweg A2 zal funest zijn voor de bijzondere ingekorven vleermuis. Deze vleermuis is zeer zeldzaam en is een streng beschermde Habitatrichtlijnsoort: hiervoor moet een ontheffing op de Wet natuurbescherming worden aangevraagd.

Volgens de gemeente is er geen sprake van een bijburcht voor de das in het plangebied, maar volgens de Dassenwerkgroep Limburg heeft de (bij)burcht die in het essen-eikenbosje ligt, een belangrijke functie en is daarmee van belang voor het behoud van de dassenpopulatie. Er zal daarom voor de das een ontheffing op de Wet natuurbescherming moeten worden aangevraagd.

Geen garantie voor natuurinclusief, duurzaam bouwen en groene inpassing

De borging voor natuurinclusief en duurzaam bouwen en groene inpassing is nog steeds ondermaats. Bovendien is er een anterieure overeenkomst met Intospace afgesloten. Dit is een privaatrechtelijke en geen publiekrechtelijke overeenkomst, waarbij er geen garantie is dat het industrieterrein over een aantal jaren nog ‘landschappelijk ingepast’ is, omdat er dan een overeenkomst met een andere partij afgesloten kan zijn. Er wordt verder aangegeven dat er gebruik zal worden gemaakt van zonnepanelen op de daken, maar op het net is echter geen plaats meer daarvoor.

Fouten in de stikstofberekening

Zo wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een onjuist aantal motorvoertuigbewegingen per dag en is de vraag of voor de Belgische Natura 2000-gebieden het in België gehanteerde toetsingskader voor stikstofdepositie gebruikt mag worden. De Raad van State heeft namelijk eerder aangegeven dat niet zonder onderbouwing mag worden uitgegaan van een buitenlandse werkwijze.

Bekijk gezamenlijk beroepschrift

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do