NMF Limburg roept Nederlandse en Duitse organisaties op tot samenwerking tegen industrieterrein en windturbines

27 september 2022

NMF Limburg roept Nederlandse en Duitse organisaties op tot samenwerking tegen industrieterrein en windturbines

De NMF Limburg heeft diverse Nederlandse en Duitse natuurorganisaties een brief gestuurd met de oproep om samen op te trekken tegen het mega-industrieterrein dat in het Duitse Elmpt – net over de grens bij Roermond – is gepland. Grensoverschrijdende samenwerking is ook nodig om de mogelijke komst van windturbines op het Meinwegplateau tegen te houden.

Grote negatieve effecten op natuur en landschap

In de brief uit de NMF Limburg haar zorgen over een aantal ontwikkelingen net over de Duitse grens, namelijk de voorgenomen realisatie van een mega-industrieterrein in Elmpt, inclusief 7 windturbines en de mogelijke realisatie van windturbines op het Meinwegplateau. De NMF Limburg is zeker niet tégen windturbines, omdat wij ons terdege bewust zijn van de noodzaak om over te schakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Alleen wel met behoud van natuur en landschap en op de locaties in Elmpt en het Meinwegplateau zien wij grote negatieve effecten op natuur en landschap.

Visualisatie van het industrieterrein en de windturbines Elmpt
Visualisatie van het industrieterrein en de windturbines (bron: Hans Heijnen)

Ondernomen acties tot nu toe

In de brief worden de acties die de NMF Limburg reeds samen met de Milieu en HeemkundeVereniging Swalmen (MHVS) heeft ondernomen tegen de ontwikkelingen in Elmpt opgesomd:

Februari 2021:
Bezwaar tegen de aangevraagde vergunning voor de 7 windturbines op de start- en landingsbaan van het voormalige Britse militaire vliegveld in Elmpt. Een aantal belangrijke bezwaren zijn dat de windturbines een risico vormen voor de gunstige staat van instandhouding van een aantal vogelpopulaties en de das; dat de windturbines op de trekroute van kraanvogels en ganzen liggen en dat de windturbines middenin het Grenspark Maas-Swalm-Nette liggen, wat tegenstrijdig is met de belangrijkste doelen van deze grensoverschrijdende samenwerking, namelijk het behoud en de ontwikkeling van karakteristieke natuur- en cultuurlandschappen.

Augustus 2021:
Brief naar de ‘Bezirksregierung Düsseldorf’ om aan te geven dat wij verheugd zijn dat er plannen zijn om het Vogelrichtlijngebied ‘Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg’ uit te breiden met onder meer de locatie waar de zeven windturbines in Elmpt zijn gepland.

Februari 2022:
Brief naar de provincie Limburg en de gemeenteraden van Roermond, Roerdalen, Beesel en Venlo, waarin wij onze zorgen hebben geuit over de plannen voor het industrieterrein in Elmpt vanwege de volgende negatieve effecten:

  • Industrieterrein middenin het Grenspark Maas-Swalm-Nette is strijdig met de doelstellingen van dit park;
  • Enorme toename verkeer leidt tot verkeersinfarcten;
  • Verhoogde stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden;
  • Te voorziene problemen m.b.t. werkgelegenheid, integratie en huisvesting;
  • Negatieve effecten van de windturbines.

De NMF Limburg heeft hierbij aangegeven graag een coördinerende rol te willen spelen om alle partijen – waaronder ook de gemeenteraad van Niederkrüchten – bij elkaar te brengen. De gemeenten Roermond en Roerdalen hebben afwijzend gereageerd op ons voorstel, van de andere partijen hebben we geen reactie ontvangen.

Groen Grensland/Grünes Grenzland

Inmiddels is Groen Grensland/Grünes Grenzland opgericht als vertegenwoordiger en platform van verschillende Duitse en Nederlandse organisaties en particulieren. Het doel van Groen Grensland is het behoud, herstel en bescherming van de natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische, heemkundige en milieukundige waarden van het grenspark Maas-Swalm-Nette, voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Groen Grensland maakt zich – evenals de NMF Limburg – ernstig zorgen om de plannen voor het enorme industrieterrein. Bezoek de website van Groen Grensland voor meer informatie en een kort filmpje over de impact van het industrieterrein.

Windturbines Meinwegplateau en voormalige vliegbasis Elmpt zijn hoog-risico gebieden volgens Nationale Windmolenrisicokaart Vogelbescherming

De Nederlandse Vogelbescherming heeft SOVON Vogelonderzoek Nederland en het gerenommeerde ecologische adviesbureau Altenburg & Wymenga een rapport uit laten brengen als leidraad bij de aanwijzing van potentiële locaties voor windenergie: de Nationale Windmolenrisicokaart voor vogels. In dit rapport wordt op kaarten weergegeven waar windmolens een hoog risico vormen voor bepaalde vogelsoorten: een hoog risico gebied is onder meer de Meinweg. De gemeente Roerdalen heeft het Meinwegplateau echter aangewezen als mogelijk ontwikkelgebied voor windenergie. De Windmolenrisicokaart geeft daarnaast aan dat Vogelrichtlijngebieden en een zone van 1200 meter er omheen, moeten worden uitgesloten van windturbines. Uitgaande van deze criteria zou moeten worden afgezien van het windpark in Elmpt, aangezien het plangebied in de directe nabijheid van een twee Vogelrichtlijngebieden ligt, namelijk de Meinweg en ‘Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg’’

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do