Opnieuw zienswijze tegen mega industrieterrein in Elmpt

29 november 2023

Opnieuw zienswijze tegen mega industrieterrein in Elmpt

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft begin 2023 een zienswijze ingediend tegen de komst van mega industrieterrein Javelin Park in Elmpt, net over de grens bij Roermond. Het bestemmingsplan is recent opnieuw in procedure gebracht. Om die reden hebben we eind oktober wederom een zienswijze ingediend. Vanwege de directe relatie met de uitbreiding van het industrieterrein in Elmpt, is er ook een zienswijze ingediend tegen de geplande uitbreiding van de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Overhetfeld in het Swalmdal.

Visualisatie van geplande megahallen met extra snelweg aansluitingen in het bos. Beeld: Groen Grensland

Belangrijkste bezwaren tegen het bestemmingsplan ‘Militair gebied Elmpt’

Initiatiefnemer Verdion wil op de voormalige Britse luchtmachtbasis in Elmpt een megagroot industrieterrein realiseren: het plangebied is maar liefst 217 (!) ha groot, waarvan in de eindfase zo’n 151 ha voor circa 80% zal zijn bebouwd. Onze belangrijkste bezwaren tegen dit initiatief zijn:

MKBA ontbreekt
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ontbreekt.

Ligging in het hart van Natuurpark Schwalm-Nette
De plannen zijn in tegenspraak met de visie van de gemeente Niederkrüchten: in deze missie wordt nadrukkelijk verwezen naar een van de kernkwaliteiten en dat is de ligging in het hart van Natuurpark Schwalm-Nette. Wij vinden dat een dergelijk grootschalig industrieterrein niet middenin een natuurpark thuishoort. Een voor de hand liggende alternatieve locatie zou Garzweiler zijn.

Groen blijft geen groen
In de plannen wordt steeds het uitgangspunt gehanteerd ‘groen blijft groen’: dat is onjuist omdat van de oorspronkelijke 77,4 ha groene ruimte slechts 60,6 ha overblijft. Daarnaast zijn de voormalige shelters voor vliegtuigen aangewezen als compensatiegebied: omdat deze shelters nu al voor een belangrijk deel uit bosschages en schraalgraslanden bestaan, is bij deze compensatie sprake van een sigaar uit eigen doos.

Negatieve effecten op groot aantal beschermde soorten
Het milieurapport geeft aan dat het voorkomen van grote aantallen beschermde soorten, waaronder diverse bedreigde vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, een aanzienlijke zorg is. In het rapport over beschermde soorten wordt er wel erg vanuit gegaan dat de plannen voor het industrieterrein sowieso wel door kunnen gaan, ondanks dat er een aantal streng beschermde soorten voorkomt. In dit rapport wordt echter ook aangegeven dat er op dit moment nog niet bekend is welke bedrijven zich in het plangebied gaan vestigen en dat daarom mogelijk negatieve effecten op beschermde soorten nog niet goed te beoordelen zijn. Dan kun je er dus ook niet van uitgaan dat mitigerende en compenserende maatregelen voor beschermde diersoorten straks wel voldoende zullen zijn.

Onduidelijkheden/fouten in de stikstofberekeningen
Er zitten onduidelijkheden/fouten in de stikstofberekeningen, zo wordt er onder andere geen rekening mee gehouden dat de stikstofnormen in Nederland sinds de gerechtelijke uitspraak over het PAS in 2019 veel strenger zijn.

Negatieve effecten op de waterbalans
In het milieurapport wordt geen kwantitatief inzicht gegeven in de huidige en toekomstige waterbalans. Aangenomen mag worden dat door de toekomstige hoge mate van verharding negatieve hydrologische effecten zullen optreden. Er wordt onder andere geen rekening gehouden met toekomstige grondwateronttrekkingen door de bedrijven die zich er zullen vestigen. Dat er een toename van waterverbruik zal zijn, is echter evident, ook omdat in de plannen met een uitbreiding van de rioolzuiveringsinstallatie in Overhetfeld rekening wordt gehouden. In de huidige situatie wordt het rioolwater getransporteerd naar de zuiveringsinstallatie in Elmpt. Deze installatie heeft echter onvoldoende capaciteit en kan niet worden uitgebreid. Er zal daarom een rioolleiding van 8 km worden aangelegd naar de rioolzuiveringsinstallatie in Overhetfeld.

Grensoverschrijdende verkeerseffecten onvoldoende in beeld gebracht
Gesteld wordt dat de geplande ontwikkeling van het plangebied voorbij de Duits-Nederlandse grens niet zal leiden tot een significante verslechtering van de verkeerssituatie op de N280 richting Roermond. De toename zal namelijk minder dan 5.000 voertuigen per etmaal bedragen. Dit aantal is gebaseerd op de aanname dat van de totale toename van verkeer (22.000 motorvoertuigen per etmaal), slechts 4.000 motorvoertuigen per etmaal naar het westen zullen gaan. Deze verdeling is echter arbitrair en wordt ook niet onderbouwd.

Bekijk zienswijze bestemmingsplan

Bekijk zienswijze zuiveringsinstallatie

Samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland

Een Nederlandse natuur- en milieuorganisatie kan niet zomaar een zienswijze indienen in Duitsland. We hebben daarvoor erkenning aangevraagd bij het Duitse ministerie van milieuzaken, maar die aanvraag is afgewezen omdat de NMF Limburg een stichting is en geen vereniging. Aangezien Natuur en Milieu Gelderland wel een vereniging is én op de lijst met erkende organisaties staat, hebben we voor het indienen van zienswijzen in Duitsland samenwerking gezocht met Natuur en Milieu Gelderland. In februari van dit jaar hebben we een gezamenlijke zienswijze (ook samen met de Duitse Naturschutzbund Mönchengladbach) ingediend tegen de realisatie van het eerste deel van Javelin Park, namelijk Javelin Park Ost.

Lees ook:

NMF Limburg dient zienswijze in tegen mega industrieterrein in Elmpt

NMF Limburg roept provincie Limburg en gemeenten op samen op te trekken tegen industrieterrein in Elmpt(D)

Website Groen Grensland

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do