Updates regio-ontmoetingen mei/juni

Updates regio-ontmoetingen mei/juni

Het is weer tijd voor de halfjaarlijkse regio ontmoetingen georganiseerd voor alle aangesloten organisaties van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Op deze pagina vind je de laatste updates.

Regio – overstijgend

 • Hulp bij vraagstukken aan aangesloten organisaties
  Onze organisatie hanteert een beslisboom vanwege beperkte capaciteit in tijd en middelen. We streven ernaar om elk probleem serieus te nemen en effectief aan te pakken. Helaas kunnen we, gezien onze beperkte middelen, niet overal dezelfde mate van aandacht aan besteden. De beslisboom helpt ons om prioriteiten te stellen en de meest urgente en impactvolle vraagstukken te identificeren. Als we het antwoord op jouw specifieke vraag niet weten, zullen we ons als netwerkorganisatie inzetten om je door te verwijzen naar iemand die mogelijk wel het antwoord heeft.
  lees verder >
 • Omgevingsvisie Limburgse Gemeenten
  De omgevingsvisie is een cruciaal document dat de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburgse gemeentes voor de komende decennia bepaalt. Als Natuur- en Milieufederatie Limburg hechten wij veel waarde aan deze visie, omdat het de mogelijkheid biedt om duurzame ontwikkeling te integreren in alle aspecten van het gemeentelijk beleid. Bij een aantal gemeentes worden wij actief meegenomen in dit proces, hen hebben we een brief met aandachtspunten gestuurd in maart. Tevens geven wij gemeentes een aantal bouwstenen mee voor omgevingsplannen die ze kunnen meenemen in de verdere vormgeving van de omgevingsvisie. Deze vind je op onze webpagina die regelmatig wordt geactualiseerd. Heb je zelf aanvullende tips of goede voorbeelden? Deze kun je onderaan deze webpagina met ons delen!   
  lees verder >
 • Natuurbarometer
  Op 6 maart hebben vier studenten van de Open Universiteit Heerlen hun onderzoeksresultaten gepresenteerd voor de aangesloten organisaties tijdens een webinar. Van de ruim 95 aanmeldingen was iets minder dan de helft aanwezig. De hoofdvraag van hun onderzoek formuleerden ze als volgt: Hoe kan de staat van de natuur in Limburg effectief worden gemonitord aan de hand van indicatorsoorten in verschillende gebieden waaronder de groenblauwe dooradering, rivier-en moerasgebieden, agrarische en stedelijke gebieden? Een samenvatting van het onderzoeksrapport volgt. Verder hebben we eind mei een gesprek met de Provincie Limburg om te kijken of we samen kunnen opereren om de natuurbarometer tot uitvoering te brengen, daarvoor hebben we een samenwerking met de HAS op het oog.
 • Delta Rhine Corridor
  Inmiddels hebben we een antwoord ontvangen op de reactie die wij gegeven hebben samen met de terreinbeherende organisaties op het voornemen tot participatie. De antwoorden die het Rijk gaf op onze vragen waren voor ons niet voldoende. Daarom hebben we de regio coördinator vanuit Gasunie (trekker) uitgenodigd om in het natuurbeschermingsoverleg van 5 juni een toelichting te geven op het proces en te bespreken wat knelpunten zijn en of daar een gezamenlijke oplossing voor te vinden is. De afspraak is echter verplaatst naar augustus omdat het project Delta Rhine Corridor op dit moment ‘on hold’ staat. Achter de schermen wordt een grote puzzel gelegd over de vraag welke stoffen moeten op welk moment beschikbaar zijn. En ook de vraag welke aardgasleidingen op termijn kunnen worden vrijgemaakt voor waterstof. Het is de bedoeling dat er voor de zomer meer duidelijk is.Lees verder voor de antwoorden op de kamervragen van minister Rob Jetten over de Delta Rhine Corridor.
  lees verder
 • Natuurcompensatie
  In het rapport van de zuidelijke rekenkamer van 2013 wordt gesteld: “Het ontbreken van transparante informatie over natuurcompensatie kan leiden tot een gebrek aan vertrouwen bij burgers en organisaties, en bemoeilijkt het proces van natuurbehoud en -herstel. Op basis van deze uitspraak van een tijd geleden hebben wij opnieuw contact gezocht met de Provincie Limburg over de voortgang van het transparant maken van deze gegevens over natuurcompensatie. De naburige provincie Noord-Brabant heeft een herleidbare natuurcompensatie kaart online beschikbaar gesteld waar en wanneer natuurcompensatie heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden als gevolg van menselijke activiteiten. De Provincie Limburg beschikt over deze gegevens en bekijkt of het mogelijk is om zo’n zelfde soort kaart te publiceren, hierover ontvangen wij in juni een terugkoppeling. Daarnaast zijn we in gesprek met Raoul Beunen, hoogleraar bij de Open Universiteit van Heerlen, of studenten van deze universiteit in september aan de slag kunnen gaan met een opdracht over natuurcompensatie.
 • Cursus stikstofberekeningen
  In maart organiseerde NMF Limburg een tweedaagse stikstofcursus om beter om te gaan met de groeiende vraag naar stikstofberekeningen. De cursus, geleid door Martijn van der Wielen van NOX Advies, bood een diepgaande verkenning van stikstofdepositie, Aerius-berekeningen en recente wettelijke ontwikkelingen. Deelnemers werden getraind in gegevensinvoer, verschilberekeningen en het analyseren van casestudies. Hoewel wij als team en de vrijwilligers nog geen experts zijn, hebben we een solide basis gelegd om stikstofberekeningen te begrijpen en te controleren. Wij zien dit echter nog steeds niet als onze kerntaak maar zijn blij met alle vrijwilligers die willen meehelpen en roepen anderen met expertise op om ons ook te helpen bij het controleren van berekeningen wanneer deze bij ons binnenkomen.
  lees verder >
 • Herstel van bestuivende insecten in Limburg: Zoem Zone Limburg
  Het Limburgse convenant ‘Bijeen voor bijen’ heeft de afgelopen 5 jaar jaarlijks een symposium georganiseerd om het herstel van bijen en andere bestuivende insecten te bevorderen. De NMF Limburg heeft in juni 2023 samen met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg het symposium ‘Bijen en Bermen’ georganiseerd. Hierna heeft de NMF Limburg het project Zoem Zone Limburg opgezet, met als doel het herstellen van leefgebied van bestuivende insecten. Diverse partners hebben meegedacht over de opzet van het project (gemeente Maasgouw, Torben Mulder, Tuinen van Zuid, Orbis en IdVerde advies). Naar alle gemeenten in Limburg is een enquête verstuurd met daarin vragen over de maatregelen die gemeenten nemen voor het herstel van bestuivende insecten. Op 16 april jl. zijn medewerkers van 16 geïnteresseerde gemeenten op ons kantoor bijeengeweest om te praten over mogelijke samenwerkingsverbanden en de vervolgstrategie. Afgesproken is dat de NMF Limburg een vervolgsessie organiseert met Rijkswaterstaat, het Waterschap, Waterleiding Maatschappij Limburg, de provincie Limburg, de terrein beherende organisaties, Bosgroep Zuid Nederland, Natuurrijk Limburg en Grenspark Maas-Swalm-Nette en dat er vervolgens pilots uitgerold worden met clusters van gemeenten. Daarbij zou de WUR een kansenkaart moeten maken: zo’n kansenkaart laat zien waar belangrijke habitatnetwerken voor bestuivers in het gebied voorkomen, waar maatregelen genomen kunnen worden om het landschap zo effectief mogelijk te verbeteren voor bestuivers en de kaart helpt om maatregelen te prioriteren. Daarnaast willen we een online platform opzetten waarin kennis over bestuivende insecten kan worden gedeeld.
 • Ontwikkelingen ‘Limburgs Programma Landelijk Gebied
  De totstandkoming van een Limburgs programma om de doelen voor natuur, water en klimaat te realiseren verloopt nog allerminst soepel. In juli 2023 is het eerste concept Limburgs Programma Landelijk Gebied door de provincie aan het Ministerie van LNV aangereikt, waarin een bedrag van 2 tot 6 miljard (!) gevraagd werd.

  Als NMF Limburg hebben we dit plan voorzien van een positief advies vanuit onze rol in de Plattelandscoalitie. Wij waren toen vooral blij dat de concrete doelen voor natuur, water en klimaat overeind waren gebleven. Wel waren we toen al behoorlijk kritisch over de vertaling van de doelen in de vier deelgebieden, het ontbreken van concrete maatregelen en instrumenten – in het plan en naar locaties – en de monitoring en borging ervan; Allemaal voorwaarden van het Rijk om aanspraak te kunnen maken op een deel van het transitiefonds van 24 miljard euro.

  Wij waarschuwden al dat de Provincie met zo’n vaag plan weinig kans zou maken, waardoor gelden zouden blijven liggen of naar andere provincies toe zouden gaan, terwijl de opgaven in Limburg zo groot zijn. De Provincie Limburg heeft op 1 april jongsleden een voorstel voor bijna EUR 210 miljoen ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Het voorstel bestaat uit drie pakketten van maatregelen die moeten bijdragen aan de Limburgse doelen voor natuur, water en klimaat. Het Ministerie heeft echter nu al laten weten dat Limburg op basis van eerder geleverde plannen, maximaal kans maakt op EUR 55 miljoen. En het is nog allerminst zeker of ze zelfs dit bedrag toegekend krijgen. En zelfs als dit lagere bedrag toegekend wordt, dan nog kunnen ze niet meteen aan de slag. Vanuit stakeholders zijn inmiddels bijna een jaar geleden zogenaamde koploperprojecten aangeleverd bij de Provincie.

  Onze zorg is dat hier geen zorgvuldige selectie op gaat plaatsvinden. Wat ons betreft zou de prioriteit moeten liggen bij maatregelen die gelijktijdig aan zoveel mogelijk doelen bijdragen en zouden geen maatregelen uitgevoerd moeten worden die op de langere termijn tot andere problemen leiden (no-regret). Daarnaast zijn Provincie en vooral gemeenten druk aan de slag met de uitkoopregeling voor agrariërs.

  Er zijn in Limburg heel veel aanmeldingen en dus veel kansen, met name in de gemeente Venray en Nederweert. De gemeenten en provincies maken zich vooral zorgen over de mogelijke economische effecten, leegstand en verloedering. Wat ons betreft vraagt dit vooral van gemeenten en provincie een visie op het buitengebied. Een mogelijkheid om planologisch (in omgevingsplannen en omgevingsvisie) om aan te sturen op duurzame toekomstige ontwikkelingen voor deze percelen. Zodat we niet straks intensieve veehouderij verruilen voor bijvoorbeeld intensieve lelieteelt.

  Tot nu toe is vanuit het Rijk en Provincie Limburg vooral veel aandacht uitgegaan naar stoppende boeren en technologische oplossingen (waarvan de vraag is of die in de praktijk altijd werken). Positief is dat 1 mei het Rijk een regeling openstelt voor extensivering. Boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen kunnen gedurende vier jaren een vergoeding krijgen om minder uit te stoten.

  Door een combinatie van maatregelen, zoals minder dieren per hectaren, in combinatie met voermaatregelen en geen kunstmest. De NMF Limburg zoekt hierin de samenwerking met Biologisch Limburg, IVN en de LLTB om deze regeling onder de aandacht te brengen van agrariërs die meer natuur inclusief willen werken.

 • Groene bondgenoten
  Onder de vlag van ‘Groene Bondgenoten’ bundelen LandschappenNL, SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland hun krachten om de biodiversiteit en het landschap in Nederland te verbeteren. In Limburg werken IVN Limburg, stichting het Limburgs Landschap en de MF Limburg samen om de groene leefomgeving te versterken én vrijwilligers van verschillende organisaties onderling te verbinden en ondersteunen.

  Het project Groene Bondgenoten wordt financieel ondersteund door de Postcodeloterij. Groene Bondgenoten biedt een scala aan ondersteuning voor vrijwilligers, zoals informatie over hoe je invloed kunt uitoefenen op een gemeentelijke omgevingsvisie of omgevingsplan, voorbeeld zienswijzen en trainingen over bijvoorbeeld de Omgevingswet op het e-learningplatform ‘Leer je groen’.

  Om in één oogopslag te kunnen zien, waar alle ondersteuning is te vinden, wordt nog een factsheet gemaakt. Daarnaast is de federatie samen met IVN en het Limburgs Landschap bezig met het organiseren van 2 bijeenkomsten na de zomer, om vrijwilligersorganisaties nader met elkaar kennis te laten maken en informatie over de Omgevingswet te geven.

  In 2023 zag het Fonds Groene Bondgenoten het levenslicht, met als doel de samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te bevorderen en financiële ondersteuning te bieden voor initiatieven die de kwaliteit van onze groene omgeving verbeteren. Vanaf 1 maart 2024 staat het fonds open voor nieuwe aanvragen. Voorbeelden van activiteiten waarvoor financiering kan worden aangevraagd zijn onder andere het organiseren van samenwerkingsactiviteiten, trainingen op maat, kennisdeling, netwerkbijeenkomsten, monitoring van natuur, en inrichtingsmaatregelen ter bevordering van biodiversiteit. Aanvragen dienen uiterlijk 30 november 2024 te worden ingediend:
  lees verder >

 • Energievisie
  In 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van onze nieuwe Energievisie. In deze visie nemen we verschillende energiebronnen- en dragers onder de loep en beoordelen we d.m.v. onze vastgestelde criteria wat de impact op de omgeving is. Op deze manier vormen we een uiteindelijke Energiemix van de toekomst, voor provincie Limburg.

  Momenteel ligt onze visie bij een externe partij ter validatie en met hulp voor het opstellen van een afwegingskader. Eind april krijgen wij de resultaten hiervan en gaan dan zelf aan de slag.

 • Energieboswachters
  De training Energieboswachters is op 10 april opnieuw van start gegaan. Het is inspirerend om te zien hoe deze diverse groep van 12 personen, met hun verschillende achtergronden, ervaringen en verspreid over onze hele provincie, elkaar al snel vonden in hun gedeelde passie voor de natuur, het milieu, en de energietransitie.

  Het netwerk van Energieboswachters breidt zich steeds verder uit. Energieboswachters die de training al eerder met succes hebben afgerond, zetten zich bijvoorbeeld in om plannen voor wind- en zonneparken te beoordelen en advies te geven m.b.t. de effecten voor natuur en biodiversiteit. Met hun inhoudelijke kennis zijn zij in staat om risico’s en kansen van het project te signaleren en als verbindende factor te fungeren tussen gemeenten, projectontwikkelaars en omwonenden.
  lees verder >

Zuid-Limburg

 

 • Diverse ontwikkelingen vakantieparken
  Bij verschillende ontwikkelingen rondom vakantieparken zijn wij betrokken en voeren we gesprekken met gemeenten over of een dergelijke ontwikkeling wenselijk is, en indien van wel, welke eisen moeten worden toegepast om hinder voor soorten te voorkomen. Gemeente Landgraaf, Vaals, Sittard-Geleen, Eijsden-Margraten, Maasgouw. Dit doen wij vaak samen met de lokale groepen.
 • Ontwikkelingen op de Graetheide
  We wachten op dit moment nog steeds op het hydrologische onderzoek van grindwinningmaatschappij L’Ortye naar de mogelijke effecten van grindwinning op de Kingbeek.
 • STOP Bee Green - CBR verbrandingsoven (Lixhe)
  In 2023 hebben we samen met Waalse, Vlaamse en Nederlandse partners het GELEGENHEIDSCONSORTIUM STOP BEE GREEN opgericht. Samen streven we naar een gemeenschappelijk doel: géén milieu-, natuur- en gezondheidsschade in de grensregio Zuid-Limburg – Wallonië. We bundelen onze krachten voor een duurzaam, leefbaar, gezond en veilig Zuid-Limburg en Wallonië.

  Onze samenwerking is gebaseerd op een aantal essentiële afspraken. Elk lid van het consortium bepaalt zelf hoe en met welke intensiteit hij wil samenwerken. We erkennen dat ieder bedrijf of individu zijn eigen belangen heeft en beoordeelt of onze doelstellingen overeenkomen met die van henzelf of hun organisatie. Bij elke actie wordt besloten of het consortium gebruik mag maken van de naam van een alliantiepartner, maar deze afspraken zijn niet juridisch bindend.

  Binnen ons consortium streven we naar diverse samenwerkingsactiviteiten. We willen invloed uitoefenen op verantwoordelijke bestuurders, draagvlak vergroten, onze achterban mobiliseren en expertise leveren. Indien nodig zijn we bereid om juridische procedures te voeren om onze doelen te bereiken. Op dit moment is onze eerste gezamenlijke actie het organiseren en financieren van een beroepsprocedure bij de Belgische Raad van State tegen de vergunning van een verbrandingsinstallatie voor vervuild afvalhout die is verleend door de gemeente Visé.

  De zorgen betreffen met name de uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden en fijnstof, die ontstaat door de afvalverbrander in combinatie met de reeds bestaande cementfabriek. Deze emissies vormen een serieus risico voor zowel de gezondheid van de lokale bevolking in de Maasvallei als voor de beschermde Natura2000-gebieden in de directe omgeving, die blootgesteld zullen worden aan deze schadelijke stoffen.

 • Natuurkracht
  Het project Natuurkracht is aan zijn laatste jaar begonnen, daarom geven we even een korte terugblik op wat we al hebben bereikt en wat er nog op de agenda staat. Het Natuurkracht fonds heeft 11 projecten goedgekeurd die in de loop van 2024 zullen worden gerealiseerd. Al deze projecten dragen bij aan het vasthouden en vertragen van water in het Geul en Gulpdal. Er zijn nog een drietal fonds aanvragen in behandeling.

  Daarnaast is er een partnerschapsverklaring door de gemeente Valkenburg aan de Geul getekend en dragen zij hiermee de boodschap van Natuurkracht uit. Met verschillende Zuid-Limburgse gemeentes zijn we in overleg of zij ook ook partnerschapsverklaring willen ondertekenen.

  Ook zijn de vrijwilligers van Natuurkracht nog steeds zeer actief en groeien ze in aantal. Op 22 mei komen ze allemaal samen op Luboschland om hun ervaringen te delen en weer ideeën uit te werken voor de Natuurkracht doe maand in november.

  In diezelfde tijd is er ook een online training gelanceerd waarin inwoners, nieuwe vrijwilligers en ambassadeurs alle nodige kennis opdoen over natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast.

  Verder blijven we gesprekken voeren met het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en Programma Waterveiligheid en Ruimte om hen ook aan de slag te laten gaan met de Natuurkracht gedachtegang. Lees verder  

 

De Peel

 • Toekomstvisie NOVEX de Peel
  Als NMF Limburg hebben we als kritische tegenlezer en deelnemer in de klankbordgroep actief bijgedragen aan de totstandkoming van het Ontwikkelperspectief voor de Peel (Toekomstvisie 2050 NOVEX de Peel). Hierbij was onze oproep om te komen tot een ontwikkelperspectief dat redeneert vanuit de kernkwaliteiten en de draagkracht van de Peel (in alle opzichte). En een perspectief dat gebaseerd is op wat de toekomstige samenleving (langere termijn) nodig heeft. Het is daarbij belangrijk om los te laten wat er nu is daar we nu weten dat dit in een relatief korte periode vanuit een sec op groei en geld gebaseerd systeem is ontstaan en wetend dat doorgaan op dezelfde voet geen duurzame, natuurrijke en milieuvriendelijke Peelgebied oplevert.
 • Milieueffecten van uitbreiding ‘Big Pig City Egchel’ moeten beter in beeld
  Als NMF Limburg hebben wij in oktober 2023 een zienswijze ingediend tegen het ‘ontwerp bestemmingsplan en plan-MER veehouderij De Horsten’. In de Milieueffectrapportage, stond dat er geen significante milieueffecten te verwachten waren door de uitbreiding. Daar dachten wij anders over, net als vele andere indieners. Een die mening werd gedeeld door de Commissie MER, die in november een advies uitbracht.

  De landelijke commissie heeft forse kritiek: “De Commissie constateert dat de alternatieven in het MER geen volledige afspiegeling zijn van de maximaal mogelijke ontwikkelingen van het bestemmingsplan. Zo maakt het bestemmingsplan behalve de uitbreiding van een varkenshouderij ook andere intensieve veehouderijen, zoals een pluimveehouderij, mogelijk.

  De milieueffecten hiervan zijn niet in beeld.” Oorspronkelijk werd een besluit door de gemeenteraad verwacht vóór de zomer, maar op basis van dit advies heeft de gemeente Peel en Maas besloten om opnieuw advies aan de MER-commissie te vragen, waarmee besluitvorming pas eind 2024 plaatsvindt. Wij vinden het positief dat het college ten aanzien van het ontwerp Bestemmingsplan en ontwerp Plan-MER voor De Horsten Egchel de consequenties van alternatieve keuzes inzichtelijk maakt voor de Raad zodat deze een goede afweging kan maken. In het Plan-MER wordt onterecht gesteld dat de Wnb-vergunning rechtmatig afgegeven en onherroepelijk is en één op één ingepast kan worden in het bestemmingsplan. “Daarom zijn de handen van de Gemeenteraad gebonden.” Kortom, er ligt een belangrijke taak in de komende maanden om de gemeenteraad ervan te doordringen dat het weigeren van de vergunning wel degelijk mogelijk is.

 • Onttrekken grondwater vliegbasis De Peel
  Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) heeft begin 2023 een handhavingsverzoek ingediend, omdat op vliegbasis De Peel ruim 600.000 m3 grondwater per jaar wordt onttrokken, zonder natuurvergunning. Het bevoegd gezag, het ministerie van LNV, heeft het handhavingsverzoek afgewezen evenals het verzoek om passende maatregelen. De WBdP is op 14 maart jl. hiertegen in beroep gegaan, onder meer omdat het waterschap heeft bevestigd dat er geen lozingsvergunning is aangevraagd. Lees meer 
 • Beroep tegen natuurvergunning beregeningsputten de Peel
  WBdP heeft begin 2023 bij de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant om handhaving gevraagd, omdat beregeningsputten binnen de bufferzones rond de Peel niet beschikken over een natuurvergunning. De provincies hebben inmiddels nog steeds niet op het handhavingsverzoek beslist, maar proberen er eerst achter te komen of de putten al of niet geslagen zijn vóór 10 juni 19994. Dan zou er namelijk geen natuurvergunning nodig zijn en kan er dus ook niet gehandhaafd worden.

  WBdP stelde in mei 2018 beroep in tegen het ontwerp Natura2000-beheerplan voor de Peel. Daarin stond onterecht dat beregening slechts een gering effect heeft en daarom deels vrijgesteld kan worden van de natuurvergunningplicht. WBdP won dit beroep. De provincies lieten daarna eerst een onderzoek doen. Daaruit bleek (opnieuw) dat het effect in delen van de Peel groot is: 10 tot 25 cm daling van de grondwaterstand. De provincies draaiden vervolgens de vrijstelling terug en voerden de natuurvergunningplicht weer in. Tegen dit besluit hebben diverse agrariërs en agrarische belangenorganisaties beroep ingesteld: op 14 mei 2024 worden die beroepen bij de rechtbank behandeld.
  Lees verder  

 • Zienswijze Toverland
  De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft begin dit jaar een zienswijze ingediend tegen de uitbreiding van attractiepark Toverland. Om deze zienswijze toe te lichten was de federatie aanwezig bij een zeer drukbezochte informatieavond voor bewoners in Kronenberg en hebben we onze bezwaren ook in een aparte bijeenkomst voor gemeenteraadsleden toegelicht. Belangrijke bezwaren zijn dat er geen rekening is gehouden met cumulatieve effecten van nabijgelegen ontwikkelingen zoals de reactivering van vliegbasis De Peel, de uitbreiding van recreatiepark De Schatberg en de uitbreiding van Grandorse. Verder zijn er zorgen over negatieve effecten op beschermde diersoorten door onder meer vuurwerkshows die zo’n 30x per jaar zullen worden gegeven, over fijnstofwaarden en verwachte verkeersopstoppingen. Daarnaast hebben we vragen gesteld over de stikstofberekeningen en de watertoets en willen we dat de Commissie m.e.r. naar dit project kijkt. Lees meer
 • Zienswijze Grandorse
  Eind 2023 heeft de NMF Limburg een zienswijze ingediend tegen het Ontwerp bestemmingsplan Grandorse en Aanvulling MER. De gemeente Horst aan de Maas wil in het gebied rond het paardensportcentrum ‘Equestrian Center de Peelbergen’ diverse ontwikkelingen mogelijk maken voor de paardensport, zoals een hippisch bedrijventerrein. De Commisie m.e.r. heeft stevige kritiek op dit project geuit, omdat diverse milieueffecten zoals verlichting en duurzame energieopwekking niet goed in beeld zijn gebracht. Daarnaast is het Salderingsplan Grandorse – noodzakelijk vanwege diverse ingrepen in het Natuurnetwerk Nederland – niet uitgevoerd en lijkt het erop dat diverse verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn overtreden t.a.v. dassen, eekhoorns, vleermuizen, vogels en het kappen van bomen. Ook ontbreken analyses van cumulatieve effecten van nabijgelegen, grootschalige ontwikkelingen zoals de uitbreiding van Toverland en De Schatberg. Lees meer

Meinweg Roer en Swalmdal

 • Industrieterrein Zevenellen
  De ontwikkeling van het industrieterrein Zevenellen en het aantrekken van potentiële partijen die er zich willen vestigen gaat gestaag door. Echter zijn er bij de omwonenden zeer veel vragen over de bedrijven die er zich willen vestigen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de gezondheid in de omgeving, de leefkwaliteit alsook voor de natuur.

  Daarom is er een alliantie opgezet ‘Stichting Duurzaam Zevenellen’ die alle ontwikkelingen opvolgt; omwonenden informeert via haar website en facebook; zienswijzen schrijft waar nodig en ook in beroep gaat tegen bepaalde beslissingen. Zo werd er tegen de aanvraag voor de WNB-vergunning van RWE Furec een zienswijze ingediend, en gaat de alliantie nu in beroep tegen de toekenning. Wil je de alliantie steunen dan kan dit via hun crowdfunding. Lees verder >

 • Industrieterrein Elmpt
  NMF Limburg heeft begin 2023 samen met Natuur en Milieu Gelderland een zienswijze ingediend tegen de komst van een mega industrieterrein in Elmpt, net over de grens bij Roermond.

  Eind vorig jaar hebben we wederom een zienswijze ingediend, in samenwerking met Groen Grensland, vanwege een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan. De gemeente Niederkrüchten heeft in maart 2024 het bestemmingsplan vastgesteld. De vragen die in zienswijzen zijn gesteld, heeft de gemeente in een zogenaamde afwegingstabel beantwoord (in Nederland de Nota van zienswijzen). Hierin wordt o.a. aangegeven dat de realisatie van het industrieterrein niet leidt tot een significante toename van stikstofdepositie op zowel Nederlandse als Duitse Natura 2000-gebieden.

  NMF Limburg heeft een brief van Groen Grensland aan de provincie Limburg medeondertekend, waarin wordt aangegeven dat dit niet klopt: uit Aerius berekeningen blijkt namelijk dat zelfs bij de laagste verkeersprognose – zonder de emissies van de toekomstige bedrijven -, er al een Passende Beoordeling vereist is. De provincie wordt opgeroepen actie te ondernemen tegen het besluit van de gemeente Niederkrüchten. Daarnaast wachten we nu op de ter inzage legging van het zogenaamde Bebauungssplan, waarbij concrete regels worden vastgesteld voor de ontwikkelingen binnen het vastgestelde bestemmingsplan.

 • Melickerveld
  NMF Limburg heeft in april vorig jaar beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Melickerveld in Roermond. De projectontwikkelaar heeft nieuw stikstofonderzoek laten uitvoeren en heeft de gemeente Roermond verzocht het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Daarnaast zijn er ook andere kleine wijzigingen meegenomen, zoals een aanpassing van de planregels voor de verplaatsing van de in het plangebied aanwezige torenvalkkast. De federatie heeft in oktober beroep aangetekend tegen dit zogenoemde Herstelbesluit van de gemeente Roermond.

  Begin mei van dit jaar heeft de NMF Limburg bezwaar aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor het kappen van een bosperceel nabij de Heinsbergerweg. Het kappen van deze bomen is volgens ons in strijd met diverse gemeentelijke beleidskaders, waarin wordt gestreefd naar het handhaven dan wel het uitbreiden van groen in de gemeente Roermond. Er zijn geen alternatieven bekeken waarbij het bosperceel kan worden gespaard en we vragen ons af of er ecologisch onderzoek voorafgaand aan de kap is uitgevoerd en of er compensatie voor de te kappen bomen is geregeld. Het bosperceel is daarnaast onderdeel van verbindingszones tussen dassenburchten en onderdeel van een ecologische verbindingszone tussen Natura 2000-gebieden de Meinweg en het Roerdal. Verder gaat het kappen van een bosperceel in tegen de vereiste 10% groenblauwe dooradering in 2030.

 

Maasduinen

 • Zienswijze en handhavingsverzoeken megaloods Belfeld
  In februari heeft de Werkgroep Stop Verdozing Belfeld samen met de NMF Limburg een zienswijze ingediend tegen de komst van een megaloods in Belfeld door het bedrijf Next Level. Een belangrijk bezwaar in de zienswijze was dat er in de documenten die bij de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage lagen, steeds een onjuiste uitgangssituatie is gehanteerd: er wordt namelijk steeds vanuit gegaan dat het om het vervangen en vergroten van een bestaand logistiek bedrijf gaat. Dit klopt echter niet: hier stond namelijk eerst een fabriek die ordners produceerde.

  De NMF Limburg heeft m.b.t. deze ontwikkeling twee handhavingsverzoeken ingediend: een bij de gemeente Venlo over een bodem- en grondwaterverontreiniging met nikkel, die in 2009 al is geconstateerd en die met spoed gesaneerd had moeten worden. En een handhavingsverzoek bij de provincie Limburg over mogelijke overtredingen van de Wet natuurbescherming, vanwege het niet uitvoeren van geadviseerd vervolgonderzoek naar beschermde diersoorten en het vernielen van een vogelnest en mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen.

 

 • Zienswijze distributiecentrum Weert
  In februari dit jaar hebben de NMF Limburg en Natuurmonumenten bezwaar gemaakt tegen de plannen voor twee enorme warehouses op het bedrijventerrein Kanaalzone 2 in Weert. De bezwaren richtten zich op verschillende aspecten, zoals de aantasting van het landschap, het ontbreken van eisen aan natuurinclusief en duurzaam bouwen, onjuistheden in de stikstofberekeningen en mogelijke overtredingen op de Wet natuurbescherming. De gemeente Weert heeft de federatie en Natuurmonumenten uitgenodigd om op 12 juni a.s. bij een hoorzitting aanwezig te zijn: uit een contra-expertise rapport m.b.t de stikstofberekeningen blijkt dat er wél significante effecten op Natura 2000-gebieden zijn en dat er een Passende Beoordeling noodzakelijk is. Lees meer

 

 

Aanmelden

We kijken ernaar uit om jullie binnenkort weer te mogen ontmoeten en samen te werken aan een natuurrijk, circulair en milieuvriendelijk Limburg! Vergeet je niet aan te melden!

Direct aanmelden voor:
Regio-ontmoeting De Peel | 30 mei 2024
Regio-ontmoeting Zuid-Limburg | 28 mei 2024
Regio-ontmoeting Meinweg Roer- en Swalmdal | 4 juni 2024 
Regio-ontmoeting Maasduinen | 6 juni 2024

Mis jij nog updates in dit overzicht? Geef ze via onderstaande button aan ons door! Wij voegen ze dan toe aan deze pagina.

Neem contact met ons op:

Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-19247849 E-mail LinkedIn
Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-41854271 E-mail LinkedIn
Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do

06-82097543 E-mail LinkedIn
Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do

06-19400891 E-mail LinkedIn